рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Фінансові важелі управління державним боргом  
Дипломная работа: Фінансові важелі управління державним боргом
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Фінансові важелі управління державним боргом

Дипломная работа: Фінансові важелі управління державним боргом


ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:


 “ ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ”

 

 

 

Київ—2002


3міст

вступ………………………………………………………………………………………..

3

розділ І. Економічна природа державного боргу…………………………………..

6

1.1. Державний борг в системі державних фінансів………………………………….

6

1.2. Економічні передумови формування державного боргу………………………..

12

РОЗДІЛ ІІ. Моніторинг внутрішнього державного боргу в Україні……………..

21

2.1. Структура державного внутрішнього боргу України……………………………

21

2.2. Специфіка внутрішнього боргу держави………………………………………….

37

2.3. Управління та обслуговування державного внутрішнього боргу.................

45

РОЗДІЛ ІІІ. Зовнішні запозичення в системі економічного розвитку та безпеки України……………………………………………………………………………..

62

3.1. Динаміка формування зовнішньої заборгованості України……………………

62

3.2. Застосування нововведень в управлінні та обслуговуванні державним зовнішнім боргом.......................................................................................

77

3.3. Державний борг в контексті економічної безпеки……………………………….

89

ВИСНОВКИ.............................................................................................

100

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………

103

ВСТУП

            Актуальність теми. В умовах формування та функціонування ринкової економіки значно посилюється роль та значення такого компонента державних фінансів як державний борг. Гострою фінансовою проблемою є державний борг для України. В структурному плані він поділяється, як і в інших країнах, на державний внутрішній та зовнішній державний борг. Внутрішній борг держави становить собою заборгованість уряду по державних цінних паперах, по невиплаті заробітної плати у всіх галузях народного господарства, взаємозаборгованість підприємств між собою і державі, боргу держави підприємствам за продукцію. Державний борг деформує економіку, гальмує розвиток реальних економічних процесів і в кінцевому рахунку не дозволяє ефективно розвиватися країні. Великий тягар лягає на державний бюджет. Він постійно знаходиться у кризі, яка чим раз більше поглиблюється. Це й зумовлює формування в Україні значної частини внутрішнього боргу, який дедалі більше зростає.

            Великі розміри внутрішнього і зовнішнього боргу, а також зростання витрат по його обслуговуванню посилює як актуальність самої проблеми державного боргу, так і пошуку шляхів вдосконалення його управління. Як свідчить досвід розвинутих країн, чим обтяжливішим стає для держави нагромаджений зовнішній та внутрішній борг, тим його обслуговування істотніше включається у взаємодію з функціонуванням економіки та її фінансової системи.

            В перехідній економіці України державний борг все більше набуває характеру не лише фінансової, але і соціально-політичної проблеми, яка прямо пов’язана з проблемою економічної безпеки країни. Важливого значення набуває питання управління та обслуговування державного боргу в контексті тих економічних труднощів, які вже впродовж восьми років переживає Україна.

Усі ці  обставини  обумовлюють актуальність вибраної теми  дипломної роботи.

Теоретичні  основи  державного боргу  та  управління  ним  більш-менш  розроблені в  фінансовій літературі. Важливе  місце  в  дослідженні  цієї  проблеми займають праці українських вчених: О.Д.Василика, А.С.Гальчинського, Г.Н.Климка, В.М.Суторміної, В.О.Степаненка, В.М.Федосова, В.М.Федоренка  та  інших. Серед  російських  вчених  потрібно відмітити  праці: М.Б.Богачевського, Б.Г.Болдирєва, Л.О.Дробозіної, Л.М.Красавіної, та  інших. Серед  західних  економістів  важливий  внесок  в  дослідження  цієї  теми  зробили: Д.Рікардо, А.Сміт, Дж.Кейнс, А.Лаффер, А.Лернер, Р.Масгрейв, М.Фрідман і інші.

            В  той  же  час  в  Україні  майже  відсутні  дослідження, що  присвячені  проблемам  управління  державним  боргом, особливостями  його  формування  і  розвитку  в  період  переходу  до  ринкової  економіки. Саме  актуальність, науково-теоретична  і  практична  важливість  проблеми, її  недостатня  дослідженість  в  Україні  склали  передумови  для  вибору  теми  дисертаційного  дослідження. Виходячи  із  ступеню  наукових  розробок  вказаних  проблем  і  реальних  вимог  практики, визначена  мета  і  основні  задачі  дослідження.

          Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі основних тенденцій та специфічних особливостей формування державного боргу України, а також розробці на цій основі практичних рекомендацій щодо механізму його управління та обслуговування.

            Для досягнення поставленої мети у роботі передбачається ряд завдань головними з яких є:

-  виявлення основних тенденцій в розвитку державного боргу України, його сучасних розмірів;

-  аналіз структури, основних принципів формування державного боргу України та механізму його обслуговування;

-  досліження місця і ролі держави на фінансовому ринку;

-  виявлення економічних передумов формування державного боргу;

-  проведення аналізу структури окремих компонентів державного внутрішнього боргу та його специфіки;

-  дослідження механізму управління державним боргом;

-  обгрунтування шляхів удосконалення управління державним боргом в Україні;

-  розробка підходів до визначення його оптимальних розмірів і структури.

            Предметом дослідження є фінансові відносини, які утворюються між державою і її кредиторами, в результаті яких формується та зростає державний борг і відбувається його управління та обслуговування.

            Об’єктом дослідження є державний борг, його місце і роль в економічному розвитку України в період 1992 – 2000 роках.

При написанні дипломної роботи використовувались законодавчі і  нормативні  акти, які  регулюють  систему  державного  боргу  та  механізм  його  управління, матеріали  Міністерства  фінансів  України, Міністерства  економіки  України, Міністерства  статистики  України, Державної  комісії  по  цінних  паперах  і  фондовому  ринку, Національного агенства України  по  реконструкції  і  розвитку. В  роботі  над  дисертацією  використовувались  офіційні  публікації  законодавчих  і  виконавчих  органів, видання  фінансових  і  статистичних  установ  країн  з  ринковою  економікою  та  країн, що  трансформуються. В  роботі  використані  також  статистичні  дані  МВФ, ЄБРР. Важливе  значення  мали  праці  українських  та  зарубіжних  економістів, матеріали  науково-практичних  конференцій  та  семінарів, довідкова, періодична  література  та  інші  публікації.


Розділ І. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

1.1. Державний борг в системі державних фінансів

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

рефераты
Новости