рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту  
Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту

Банк може надати клієнту індивідуальний ліміт овердрафту на підставі заяви клієнта та відповідно до внутрішніх процедур Банку.

Клієнт сплачує Банку плату за користування овердрафтом, згідно тарифів та умов договору. У разі використання клієнтом овердрафту, Банк щоденно нараховує проценти на суму зобов'язань клієнта (під сумою зобов'язань розуміється сума залишку заборгованості, яка виникла на рахунку наприкінці кожного дня) за методом «факт/факт», тобто з розрахунку фактичної кількості днів користування овердрафтом. Проценти нараховуються з дати видачі овердрафту по дату погашення овердрафту. До 25 числа місяця, наступного за місяцем використання овердрафту обов’язковими до сплати є відсотки, нараховані на усю суму використаного овердрафту. Погашення процентів за використаний овердрафт відбувається при кожному зарахуванні коштів на рахунок згідно правил. У разі отримання кредитних коштів овердрафта готівкою в банкоматах та при поповненні карткового рахунку стягується комісія в розмірах та в порядку, встановленому діючими тарифами Банку на момент здійснення операції.

Процентна ставка за користування овердрафтом може бути змінена (збільшена або зменшена). Про зміну процентної ставки за овердрафтом Банк повідомляє клієнта не пізніше ніж за 1 (один) календарний місяць до дати впровадження нового розміру процентної ставки шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах, що розташовані у приміщеннях Банку, на сайті Банку www.ukrsibbank.com та у виписках.

У разі надання овердрафту, держатель картки проводить операції в межах встановленого банком ліміту овердрафту.

Датою погашення (у т.ч. часткового погашення) овердрафту вважається день зарахування коштів на рахунок, унаслідок якого заборгованість за овердрафтом на кінець операційного дня стала меншою на суму такого зарахування.

Погашення заборгованості за овердрафтом, яка виникла станом на перше число поточного місяця, має здійснюватись до 25 числа поточного місяця в розмірі не менше 10 % від суми заборгованості після погашення процентів, нарахованих на момент її погашення. Якщо термін погашення заборгованості або термін закінчення строку дії ліміту овердрафту припадає на вихідний, святковий або неробочий день, в такому випадку терміном погашення/терміном закінчення строку дії ліміту овердрафту вважається останній робочий день, що передує такому вихідному, святковому або неробочому дню.        

Повне погашення усієї заборгованості за наданим овердрафтом, в тому числі у межах ліміту овердрафту та плати за користування овердрафтом повинно бути здійснене клієнтом:

- до кінця строку дії ліміту овердрафту, зазначеного в документах, - у випадку відмови клієнту щодо встановлення ліміту овердрафту на новий строк;

- до дати закриття карткового рахунку;

- не пізніше наступного робочого дня з дати виходу наказу про звільнення клієнта з основного місця роботи (у разі встановлення ліміту овердрафту по рахунку, відкритого в межах зарплатного проекту);

- в інших випадках, визначених договором.

Надання овердрафту припиняється у випадку настання будь-якої із подій, що впливає на здатність виконання клієнтом зобов’язань за договором, зокрема:

а) погіршення фінансового стану клієнта;

б) втрати забезпечення, погіршення стану забезпечення та/або умов його зберігання;

г) застосування до клієнта обмежень права щодо розпоряджання коштами на рахунках.

З моменту застосування до клієнта обмежень щодо права розпоряджання коштами, Банк направляє клієнту письмове повідомлення про припинення надання овердрафту.

Сторони домовилися, що ліміт овердрафту може бути зменшений або анульований за ініціативою Банку в наступному порядку:

а) Банк письмово (шляхом направлення поштою відповідного рекомендованого листа (далі - Письмове Повідомлення) за адресою, що визначена клієнтом як адреса для листування за договором або за іншою адресою, яку клієнт повідомив Банку при її зміні) повідомляє клієнта про застосування Банком права зменшення або анулювання ліміту овердрафта, у разі не усунення клієнтом обставин, що дали підстави Банку використати таке право. В Письмовому Повідомленні Банк зазначає новий розмір ліміту овердрафту та дату зменшення або анулювання ліміту овердрафту.

б) в залежності від вимог Банку до клієнта, викладених у Письмовому Повідомленні, клієнт протягом 40 календарних днів з дати направлення Банком клієнту Письмового Повідомлення зобов’язується:

- надати Банку докази усунення обставин, що дали Банку підстави для застосування такого права, та/або

- зменшити заборгованість за отриманим овердрафтом до суми нового ліміту овердрафту, та/або

- повністю погасити заборгованість за отриманим овердрафтом.

в) у разі, якщо протягом 40 календарних днів з дати направлення Банком клієнту Письмового Повідомлення, клієнт:

- не надав до Банку доказів усунення зазначених у Письмовому Повідомленні обставин, та/або

- не зменшив або не погасив заборгованість за овердрафтом,

Банк з дати, вказаної в Письмовому Повідомленні, набуває права зменшити або анулювати ліміт овердрафту. У випадку зменшення ліміту овердрафту, сума заборгованості клієнта, що перевищує суму нового ліміту овердрафту, вважається обов’язковою до погашення на дату зменшення ліміту овердрафта, а у разі анулювання ліміту овердрафту, термін повернення овердрафту та внесення плати за користування овердрафтом вважається таким, що настав, а заборгованість клієнта вважається обов’язковою до погашення на дату анулювання ліміту овердрафту.

У випадку непогашення клієнтом заборгованості за овердрафтом або непогашення плати за користування овердрафтом, в строки що визначені умовами Договору, ця заборгованість вважається простроченою заборгованістю.

На суму простроченої заборгованості за овердрафтом в рамках ліміту овердрафту нараховуються проценти за підвищеною процентною ставкою згідно тарифів Банку.

Після закінчення попереднього строку дії ліміту овердрафту Банк може самостійно встановити клієнту ліміт овердрафту у попередньому розмірі та на такий же строк у разі наявності сукупних обставин:

-  дотримання клієнтом умов договору та правил ;

-  відсутності Письмового Повідомлення клієнта про бажання анулювати ліміт овердрафту;

-  при сплаті комісії за послугу.

При цьому останній день строку дії ліміту овердрафту вважається першим днем дії нового строку ліміту овердрафту

3.3 Принципи обліку кредиту овердрафт в АКІБ «УкрСиббанк»

АКІБ «УкрСиббанк» (надалі – Банк) здійснює кредитні операції відповідно до основних напрямків кредитної діяльності Банку на підставі чинного Законодавства України, свого Статуту, Ліцензії НБУ на право проведення активних операцій, нормативних актів НБУ, а саме:

-  Цивільного Кодексу України;

-  Закону України «Про банки та банківську діяльність»;

-  «Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затвердженої постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.01. із змінами;

-  «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних)операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженої постановою Правління НБУ № 481, 27.12.2007р.;

-  «Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України», затверджених постановою Правління НБУ № 255 від 18.06.2003р. із змінами;

а також внутрішніх документів:

-  «Положення про кредитування юридичних осіб», затвердженого протоколом Правління Банку №14 від 26.04.04.;

-  «Положення про кредитування фізичних осіб», затвердженого протоколом Правління Банку №14 від 26.04.04.;

-  «Положення про овердрафтне кредитування фізичних осіб з використанням платіжних карток Міжнародних платіжних систем», затвердженого наказом № 442-а від 02.12.03;

-  «Порядку надання кредитів фізичним особам для придбання нерухомості», затвердженого Наказом № 248 від 05.06.02., зі змінами та доповненнями;

-  «Порядку надання кредитів фізичним та юридичним особам для придбання автомобіля», затвердженого Наказом № 489 від 29.10.01, зі змінами та доповненнями;

-  «Порядку реалізації кредитних процедур, які застосовуються для обслуговування корпоративних клієнтів», затвердженого 04.09.03, з додатками (із змінами);

-  «Порядку надання кредитів фізичним особам для придбання ТНП», затвердженого Наказом №157 від 01.02.02.;

-  «Положення про овердрафтне кредитування», затвердженого Наказом №572 від 27.12.00. із змінами;

-  «Положення про кредитування фізичних осіб», затвердженого Наказом № 348 від 01.08.01., зі змінами та доповненнями;

-  інших документів, що регламентують кредитні операції.

Бухгалтерський облік кредитних операцій у системі Банку ведеться відповідно до діючого Плану рахунків.

Бухгалтерський облік кредитних операцій з клієнтами Банку здійснюється відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків. Кредити, надані фізичним особам - підприємцям, враховуються на рахунках, призначених для обліку кредитної заборгованості юридичних осіб.

Надані кредити (якщо це передбачено договором) первісно оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю (в сумі фактично наданих (отриманих) коштів, уключаючи комісійні та інші витрати, що безпосередньо пов’язані з цими операціями):

-        комісії за оформлення кредиту;

-        комісії за надання кредиту та ін.

Зобов’язання Банку з кредитування та кредиту “овердрафт” підлягають врахуванню на позабалансовому рахунку 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам». При частковому виконанні врахованих зобов’язань залишки за вказаним рахунком підлягають зменшенню на суму виконаних зобов’язань. Якщо на дату операції кредит надається в повній сумі, то зобов’язання з кредитування за позабалансовими рахунками не відображається.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости