рефераты рефераты
Главная страница > Отчет по практике: Споживче кредитування населення  
Отчет по практике: Споживче кредитування населення
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Отчет по практике: Споживче кредитування населення

Рада Директорів Банку є вищим виконавчим органом банку, який несе відповідальність за безпосередню організацію та реалізацію процесу ризик-менеджменту в Банку, тобто за забезпечення виявлення (ідентифікації), оцін-ки, контролю та управління ризиками, враховуючи взаємозв'язок між його різними категоріями (видами).

Банк, здійснюючи банківські операції з метою одержання прибутку, наражається на ризики, для забезпечення додаткових заходів з метою управ-ління ризиками створені колегіальні комітети: Кредитний комітет, Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП),Тарифний комітет.

Формування резервів під кредитні ризики здійснюється відповідно з

«Положенням про порядок формування та використання резерву для відшко-дування можливих втрат за кредитними операціями банків», затверджене постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року N 279 (із змінами та доповненнями).

Система управління ризиком Банку складається із регламентних доку-ментів – політик, положень, процедур, методик, які затверджуються Радою Директорів Банку або відповідними комітетами та встановлюють процедури затвердження, контроль рівня ризику та процедури моніторингу, в межах повноважень.

Специфікою діяльності Банку є зосередження діяльності Банку на спо-живчому кредитуванні, а тому основними для Банку є наступні види ризиків:

-  кредитний ризик;

- ризик ліквідності;

- операційно – технологічний ризик;

- репутаційний ризик;

- ризик зміни процентної ставки.

В структурі Департаменту ризик-менеджменту Банку наявні: портфель-ні менеджери, менеджер із запобігання шахрайства, спеціаліст з ризик-техно-логій та ризик-аналітики.

В структурі колекторського відділу наявні: менеджер з претензійно-позовної роботи, менеджер по роботі із простроченою заборгованістю, та інші.

Зовнішніми факторами ризику в діяльності Банку є:

-  погіршення макроекономічної ситуації в Україні;

- зміни в чинному законодавстві України, які можуть негативно вплинути на діяльність банків;

- форс–мажорні обставини.

В цілому ризики, на які наражається Банк, є керованими та знаходяться на прийнятних рівнях, що забезпечується їх ефективним управлінням.

Складовими облікової політики кредитних операцій є наступні внутрішньобанківські положення:

1) Положення про проведення оцінки фінансового стану банка позичальника

для визначення категорії кредитної операції;

2) Положення про порядок споживчого кредитування.

3) Положення про надання консультаційних і інформаційних послуг за

банківськими операціями;

4) Положення про факторинг;

5) Положення про взаємодію підрозділів ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» при здійсненні контролю за дотриманням нормативів кредитного ризику, виявленню інсайдерів, веденню та використанню їх переліку;

6) Положення про кредитуванню позичальників - юридичних осіб;

7) Положення про методику проведення оцінки фінансового стану позичальників юридичних осіб;

8) Положення про методику проведення оцінки фінансового стану позичальників фізичних осіб;

9) Положення про порядок здійснення гарантійних операцій;

10) Кредитна політика;

11) Положення про кредитування фізичних осіб;

Відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженим постановою Правління НБУ від 6 липня 2000 р. N 279 зі змінами та доповненнями та Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 N 435) Банк створює резерв під стандартну та нестандартну заборгованість за активними операціями за рахунок витрат Банку.

Починаючи з 1.08.07 року, Банк здійснює розрахунок та формування резерву за портфелем однорідних споживчих кредитів. До однорідних споживчих кредитів відносяться кредити на поточні потреби, які надані позичальнику - фізичній особі в рамках кредитних програм Банку за умови, що загальна сума їх за одним чи декількома кредитними договорами (незалежно від наявності забезпечення) не перевищує 20 тис. грн.

До портфеля однорідних споживчих кредитів включається загальна сума заборгованості за однорідними споживчими кредитами, які облікову-ються на балансових рахунках 2202, 2203, 2206, 2207, 2290, 2620А, 2625А, що надані Банком на поточні потреби позичальникам - фізичним особам, у кредитних договорах з якими є письмова згода позичальника на надання Банком відповідної інформації до бюро кредитних історій та інформація за цими договорами в ньому розміщена.

За кредитами наданих в рамках програми «Кредит на загальні споживчі цілі» за кредитними продуктами: «Кредит на загальні цілі, банківський переказ на рахунок клієнта» та «Кредит на загальні цілі, надання через касу» Банк здійснює розрахунок та формування резерву у відповідності до загальних вимог наведенного вище «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків».

Формування резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями здійснюється за результатами інвентаризації заборгованості щомісячно в повному обсязі (виходячи із стану кредитного портфелю Банку).

Резерви створюються на підставі рішення Кредитного комітету, починаючи з останнього робочого дня місяця і не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним. У разі формування резервів в наступному місяці вони відображаються в балансі коригуючими проводками.

Для списання безнадійних активів Банком обрано метод створення резервів, що передбачає поступове перенесення на рахунок витрат сумнівних та безнадійних активів та їх списання з рахунків сформованих резервів. Створені резерви для відшкодування можливих втрат за активними операціями використовуються на погашення безнадійної заборгованості в першу чергу за основним боргом, яка обліковується на балансових рахунках, як сумнівна заборгованість. Списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованого резерву під нестандартну заборгованість здійснюється відповідно до рішення кредитного комітету Банку, яке оформлюється протоколом кредитного комітету.

Безнадійна кредитна заборгованість може бути списана за рахунок резерву під стандартну заборгованість після прийняття відповідного рішення Кредитним комітетом Банку.

Списана кредитна заборгованість за основним боргом та процентами враховується банком на позабалансових рахунках 96 групи до закінчення троку позовної давності і остаточно списується з позабалансових рахунків у встановленому порядку або після повернення.

Списання безнадійних активів методом прямого списання у Банку не застосовується. Протягом 2007 року Банк не проводив списання безнадійної заборгованості за рахунок резервів.

Нарахування процентів по кредитах проводиться щомісяця та у разі настання строку погашення кредиту на умовах ануітету, відповідно до періоду їх сплати згідно умов договору. Комісії по кредитах нараховуються у кінці місяця та у дату їх сплати згідно умов договору.

При нарахуванні процентів Банк керується Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими Постановою Правлін-ня НБУ від 18 червня 2003 р. N 255 зі змінами та доповненнями. Для нараху-вання процентів та комісійної винагороди по рахунках в аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки кожному клієнту – позичальнику по кожному кредитному договору.

Для нарахування процентів та комісій по кредитах, виданих як фізич-ним особам так і юридичним особам, Банк керується умовами, визначеними договорами.

В процесі своєї діяльності протягом 2007 року Банк проводив активні операції з пов’язаними особами - управлінським персоналом Банку до 28 жовтня 2007 р. Загальна сума таких операцій за 2007 рік склала 370 тис. грн. Станом на 31 грудня 2007 року заборгованість за кредитами наданими управлінському персоналу складає 308 тис. грн.

Рішенням комісії Головного Управління Національного банку України по м.Києву і області з питань нагляду та регулювання діяльності банків за № 07303 від 28 вересня 2007 року до Банку було застосовано заборону щодо здійснення активних операцій з пов’язанними особами на строк до 1 січня 2008 року.

Банк протягом 2007 року здійснював залучення коштів у іноземній валюті (долари США) від основного участника RCF Europe B.V. Станом на 31 грудня 2007 року залучення від участника RCF Europe B.V. складають 411 585 тис. грн.( що у еквіваленті по офіційному курсу Національного банку України дорівнює 81 502 тис. дол США).

З метою оперативного розгляду Банком можливостей проведення активних операцій з позичальниками, пов’язаними спільним економічним ризиком, та пов’язаними з Банком позичальниками, а також задля дотриман-ня нормативних вимог НБУ в Банку створюється база даних по інсайдерам, а також по позичальникам, що виступають перед Банком як один контрагент.

Прийняття рішень та розкриття інформації, а також можливі обмеження щодо проведення операцій з пов’язаними сторонами здійснюється Банком відповідно до вимог чинного законодавства України та на підставі внутріш-ньобанківських документів.

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийнято Загальними Зборами учасників ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» (Протокол № 7/2008 від 26.09.2008 року).

Параметри розміщення:

1. Характеристика облігацій

Серія «В» - Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені);

Серія «С» - Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).

2. Кількість облігацій

До розміщення пропонуються облігації у кількості 300 000 (триста тисяч) штук:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости