рефераты рефераты
Главная страница > Отчет по практике: Споживче кредитування населення  
Отчет по практике: Споживче кредитування населення
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Отчет по практике: Споживче кредитування населення

Отчет по практике: Споживче кредитування населення

Міжрегіональна академія управління персоналом


ЗВІТ

за результатами переддипломної практики на тему

„Споживче кредитування населення”

(на матеріалах ТОВ „Банк Ренесанс Капітал”, м.Київ)

Керівник практики від ТОВ

„Банк Ренесанс Капітал”:

Керівник групи продаж кредитного відділу

Київ

2008


ЗМІСТ

Вступ

1. Характеристика діяльності комерційного банку ТОВ „Банк Ренесанс Капітал»

2. Аналіз кредитної діяльності ТОВ „Банк Ренесанс Капітал” в галузі споживчого кредитування населення у 2006 -2008 роках

2.1 Рейтингова позиція банку в банківській системі України

2.2 Оцінка ресурсної бази банку

2.3 Кредитні продукти та кредитна програма банку

2.4 Статистичний аналіз результативності кредитної діяльності банку

3. Висновки та рекомендації по удосконаленню споживчого кредитування населення ТОВ „Банк Ренесанс Капітал”

Список використаної літератури

Додатки


ВСТУП

Споживче кредитування стає усе більш і більш цікавим видом бізнесу, як для банків, так і для небанківських фінансових установ. За даними експер-тів, у 2007 році в загальному обсягу 103,5 млрд. грн. кредитів фізичним особам обсяг виданих споживчих кредитів населенню в Україні склав близько 22 млрд. грн. на поточні потреби та біля 39 млрд.грн. інвестиційного іпотечного кредитування, що складає близько 11,8% очікуємого ВВП у 2007 році[1]. Біля 85,7% обсягу споживчого кредитування приходиться на частку банківської системи. Середня сума позики на одну людину в Україні складає приблизно 105 євро, що значно менше аналогічних показників країн Східної Європи – 790 євро в Польщі, а тим більше Західної Європи – 6058 євро в Германії та 9603 євро в Великобританії[2].

Споживче кредитування є одним з найпоширеніших видів банківських операцій у розвинутих країнах світу і є одним зі стимулюючих факторів розвит-ку економік цих країн. Вітчизняні комерційні банки прагнуть до збільшення обсягів кредитування за такими програмами. Разом з тим дана практика призводить до зростання кредитних ризиків. Проблеми розвитку споживчого кредитування розглядаються в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців.

У них досліджується зміст і форми проведення споживчого кредитування, визначаються напрями його розвитку в Україні. Проте у науковій літературі недостатньо розглядаються питання, пов’язані з ефективністю операцій споживчого кредитування.

Актуальність теми переддипломної практики полягає в необхідності дослідження сучасного стану, структури та обсягів споживчого кредитування населення комерційними банками України, як нового суттєвого явища в економіці України 21 сторіччя, доцільності проведення оцінки ефективності різновидів споживчого кредитування та загального рівня порівняльної привабливості споживчого кредитування населення.

Об’єктом переддипломного дослідження є банківські продукти споживчого кредитування населення.

Предметом переддипломного дослідження є – сутність та портфельний ряд продуктів споживчого кредитування в комерційних банках банківської системи України.

Мета переддипломного дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні важливості впровадження банківськимиустановами України продуктів споживчого кредитування населення України, розкриттю діючої практики розвитку банківських продуктів споживчого кредитування, а також пошуку напрямків удосконалення розвитку сегменту продуктів споживчого кредитування на основі систематизації існуючих тенденцій розвитку цього сектору в зарубіжних кредитного-фінансових установах.

Для досягнення поставленої мети в переддипломній практиці проведений аналіз та накоплення матеріалів по споживчому кредитуванню в кредитному відділі комерційного банку „Банк Ренесанс Капітал”, м.Київ.

Методами переддипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хроноло-гічних рядів параметрів.

Інформаційною базою переддипломного дослідження були – звітні до-кументи ТОВ „Банк Ренесанс Капітал”, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків за 2006 – 2008 роки.,


1. Характеристика діяльності комерційного банку ТОВ „Банк Ренесанс Капітал”

Банк „Ренесанс Капітал” фактично розпочав свою комерційну діяль-ність в Україні в середині 2006 року. На сьогоднішній день кредит банку можна оформити у більш ніж 700 точках по всій Україні. Банк має партнерсь-кі стосунки із більшістю провідних торгівельних мереж України, у тому числі Ельдорадо, METRO Cash&Carry, Технополіс, Комфі, Рейнфорд, МКС, МегаМакс, О'КЕЙ, Техноярмарок та інші. Протягом досить короткого часу своєї діяльності в Україні Банк Ренесанс Капітал проявив себе успішним учасником ринку та надійним бізнес-партнером. Банк Ренесанс Капітал надає населенню цільові кредити у торгових точках, а також беззалогові грошові кредити на будь-які цілі [34].

Товариство з обмеженою відповідальністю “Банк Ренесанс Капітал” розташоване за юридичною адресою - 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 4.

Банк діє на підставі Закону України “Про банки та банківську діяль-ність” [4], Статуту та банківської ліцензії Національного банку України від 13 березня 2006 р. № 222.

Банк має право здійснювати банківські операції визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України “Про банки та банківську діяльність” [4]. 22 лютого 2007 року Банком було отримано дозвіл № 222-1 на право здійснення операцій визначених п. 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність» [4].

Основною стратегією Банку є взаємовигідне співробітництво з підпри-ємствами всіх форм власності, надання впевненості клієнтам на ринку фінан-сових послуг [34].

В 2007 -2008 роках ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» продовжував розви-ток своєї бізнес-моделі та укріплення своїх позицій у вибраному напрямку високоякісного індивідуального обслуговування приватних клієнтів.

Головними бізнес – напрямками в 2007 -2008 роках є [34]:

- закріплення та розширення ринкової позиції Банку серед банків України;

- поліпшення структури активів Банку, зниження рівня концентрації ризиків, збільшення долі операцій, що приносять комісійні доходи;

- удосконалення маркетингу послуг приватним клієнтам, підвищення якості та конкурентоспроможності банківських продуктів.

- розширення продуктового ряду. Банком було запропоновано нові умови кредитування фізичних осіб з високим рівнем комфортності, а саме акційні кредити теміном на 24 та 30 місяців;

- співпраця з провідними торговими підприєствами побутової техніки та електроніки з метою розвитку продуктового ряду щодо кредитування фізичних осіб;

- підготовка до налагодження карткового бізнесу, в тому числі ко-брен-дінгових продуктів;

- відкриття представництв в рамках чіткої клієнт-орієнтованої геогра-фічної стратегії;

- удосконалення системи ризик-менеджменту.

ТОВ „Банк Ренесанс Капітал” є правонаступником всіх прав і обов’яз-ків Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальний комерційний банк «Лідер», зареєстрованого Національним банком України 29 січня 2003 року, реєстраційний номер 285. Відповідно до рішення Загальних зборів учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальний комер-ційний банк «Лідер» від 5 жовтня 2005 року № 4 перейменоване у Товарист-во з обмеженою відповідальністю «Банк Ренесанс Капітал» [34].

Станом на 30.06.2008 єдиним учасником Банку є ЕрСіЕф Юроуп Бі.Ві.(RCF Europe B.V.).

Протягом 2007-2008 років в Банку працювало одне безбалансове відділення, яке знаходиться у м. Києві за аресою вул. Мечникова 9-В та 13 представництв в містах України, які продовжують стратегію розвитку клієн-тської бази і сприяють розширенню мережі продаж послуг Банку клієнтам, що мешкають (розташовані) за місцем знаходження відділення та представ-ництв.

ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» здійснює основну свою діяльність по індивідуальному обслуговуванні приватних клієнтів в частині надання їм споживчих кредитів цільових та кредитів на загальні потреби. Виходячи з цього, структура контрагентів Банку є наступною:

-  фізичні особи займають значну питому вагу 99,87%;

-  банки займають 0,01%;

- юридичні особи займають 0,01%.

Банк не має контрагентів –державних установ та організацій. Банк активно працює на міжбанківському ринку. Кореспондентські відносини встановлені з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» і з Товариством з обмеженною відповідальність Комерційний банк «Ренессанс Капітал» (Росія).

Протягом 2007 року функціонували 13 представництв банку в містах Донецьк, Львів, Дніпропетровск, Одеса, Полтава, Херсон, Луганськ, Запоріж-жя, Миколаїв, Вінниця, Житомир, Суми, Нікополь [34].

Представництва не є юридичними особами, входять до складу Банку як територіально відокремлені структурні підрозділи; діють від імені Банку та ним фінансуються; не мають права здійснюватибанківську діяльність, вико-нують представницькі функції.

Завданнями представництв є [34]:

- встановлення ділових зв’язків та контактів з підприємствами вироб-ничої, торгівельної та фінансової сфер за місцем знаходження представницт-ва з метою налагодження співробітництва та взаємодії у сфері банківських послуг, що надаються Банком;

- залучення на обслуговування до Банку клієнтів, переважно з числа фізичних осіб;

- збір та аналіз кон’юнктурно-економічної інформації, в першу чергу, що стосується можливості здійснення різних форм банківської діяльності, для досягнення найбільш вигідних умов здійснення банківських операцій та в цілях забезпечення економічних інтересів Банку;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости