рефераты рефераты
Главная страница > Отчет по практике: Споживче кредитування населення  
Отчет по практике: Споживче кредитування населення
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Отчет по практике: Споживче кредитування населення

- представлення інтересів Банку у відносинах з усіма центральними і місцевими органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, у будь-яких судових органах, органах державної виконавчої служби, у відносинах з нотаріусами.

Представництва виконують наступні функції:

- сприяють організації роботи з надання Банком кредитів клієнтам, що мешкають (розташовані) за місцем знаходження представництва;

- консультує клієнтів і проводить переговори з ними по всьому комп-лексу операцій, здійснюваних Банком, в тому числі щодо кредитування;

- вивчає пропозиції клієнтів щодо замовлення банківських послуг та/або операцій;

- сприяє в реалізації регіональної політики Банку шляхом встановлення та розвитку відносин с органами державної влади та управління за місцем знаходження представництва, а також з існуючими та потенційними клієнта-ми та партнерами Банку;

- здійснює збір фінансової та комерційної інформації, що є цікавою для Банку;

- здійснює ділові контакти з банками, підприємствами та іншими орга-нізаціями за місцем знаходження представництва, з питань, що входять до кола діяльності представництва, а також за окремими дорученнями Банку;

- рекламує діяльність Банку;

- представляє інтереси Банку у відносинах з усіма центральними і міс-цевими органами державної влади та управління, органами місцевого само-врядування, з фізичними та юридичними особами, в тому числі партнерами Банку, у будь-яких судових органах, органах державної виконавчої служби, нотаріальних органах;

- здійснює інші представницькі функції згідно з внутрішніми норматив-ними актами Банку та рішеннями Ради Директорів Банку.

Представництва не мають самостійного балансу. Діяльність представ-ництв фінансується Банком. Представництвам можуть бути відкриті поточні рахунки відповідно до чинного законодавства України та нормативно-право-вих актів Національного банку України.

Представництва користуються переданими їм Банком майном, яке є власністю Банку і відображається на балансі останнього. Усі витрати, пов’я-зані з діяльністю представництв, здійснюються Банком та відносяться на його витрати.

Управління ризиками – це процес, за допомогою якого Банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їхній моніто-ринг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними категоріями (видами) ризиків.

Виходячи зі специфіки діяльності найбільш суттєвим Банк вважає кредитній ризик. Під кредитним ризиком Банк розуміє ймовірність збитків в результаті неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором.

Основними цілями Банку під час управління кредитним ризиком є:

- адекватна оцінка ризиків кожного позичальника на момент подачі заявки;

- запобігання можливого шахрайства з боку позичальників і/або співробітників Банку, як на стадії відкриття рахунка, так і в період існування кредиту;

- своєчасний перегляд стратегії з управління ризиками за результатами аналізустатистичних даних;

- оптимізація процесів повернення простроченої заборгованості.

Метою кредитної політики Банку є формування кредитного портфеля, який дозволяє максимально задовольнити попит клієнтів на ринку споживчо-го кредитування і забезпечити одержання Банком доходу при прийнятному рівні кредитного ризику.

Серед основних вимог, що Банк пред’являє до потенційних позичаль-ників, - стабільна зайнятість, прийнятний рівень доходу, відсутність негатив-ної кредитної історії тощо.

Окрема увага приділяється в Банку питанням регіональної диверсифі-кації кредитного портфелю. Станом на 31 грудня 2007 року питома вага жод-ного з регіонів не перевищувала 30% від загального кредитного портфелю Банку.

Ефективне управління якістю кредитного портфелю Банку є предметом постійного аналізу і детального обговорення на регулярних засіданнях керів-ництва Банку. Кредитний ризик є об’єктом контролю з боку учасників (влас-ників) Банку. Регулярно для них готуються звіти про структуру кредитного портфелю, рівень простроченої заборгованості та резерви, сформовані для покриття можливих втрат.

Банк працює в режимі оцінки та контролю ризиків та своєчасного реагування на можливі негативні події.

Процентна маржа між ставками за залученими та розміщеними кошта-ми протягом 2007 року була позитивною. Так середні процентні ставки за 2007 рік були наступними, %:

UAH USD

Активи

Кошти в банках 3.72 5.95

Кредити та заборгованість клієнтів 19.10 -

Зобов’язання

Кошти банків 6.08 9.38

Кошти клієнтів 8.33 9.91

Платоспроможність Банку завжди знаходиться в межах нормативних значень Національного банку України. За станом на 31.12.2007 року (кінець дня) показник адекватності регулятивного капіталу (Н2) становив 15,26% (при нормативі не менш 10%).

Здатність Банку своєчасно та в повному обсязі відповідати за своїми зобов’язаннями грунтується на підтриманні ліквідності Банку на достатньому рівні. Станом на 31 грудня 2007 року (кінець дня) показник миттєвої ліквід-ності Н4 становив 29,78%, за умови, що нормативне значення не має бути меньшим ніж 20%. Показник поточної ліквідності Н5 становив 63,67% за умови, що нормативне значення не має бути не меншим ніж 40%. Показник короткострокової ліквідності Н6 становив 68,24% за умови, що нормативне значення не має бути не меншим ніж 20%.

В Банку працює лінійно-функціональна організаційна структура для забезпечення обслуговування клієнтів, купівлі-продажу ризиків та організації господарської діяльності.

Фронт-офіс забезпечує укладання угод та обслуговування активних і пасивних операцій Банку. До складу фронт-офісу входять:

- департамент операційних технологій;

- департамент розвитку бізнесу нецільового кредитування ;

- департамент розвитку бізнесу цільового кредитування;

- департамент дистрибуції;

- казначейство.

Бек-офіс забезпечує організацію аналізу, документообігу, обліку та контролю банківської діяльності. До нього входять:

- департамент з правових питань та фінансового моніторингу;

- департамент ризик менеджменту;

- управління банківських операцій;

- департамент інформаційних технологій і безпеки інформації;

- служба безпеки;

- департамент фінансів та бухгалтерського обліку.

Крім того для організації господарської діяльності банківської устано-ви організовано підрозділ технічної підтримки, а саме адміністративно-економічний департамент.

Для здійснення контрольних функцій в структурі банку існує управлін-ня внутрішнього аудиту, що підпорядковано безпосередньо Голові Спосте-режної Ради.

Розрахунково–касове обслуговування клієнтів банку-фізичних осіб здійснюється тільки у м. Києві:

-у головному офісі управлінням банківських операцій Банку;

-у безбалансовому відділенні Банку.

Істотну участь у банку станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня) має RCF Europe B.V., якому належала частка у статутному капіталі розміром 100,00%.

Загальна кількість штатних працівників Банку на кінець звітного року складала 1 206 осіб. Порівнянно з минулим роком кількість працівників зросла майже в 2,4 рази (2006 рік: 506 осіб).

Характер операцій та основної діяльності Банку [34]:

1. Банк здійснює банківську діяльності в межах банківської ліцензії Національного банку України від 13 березня 2006 р. № 222.

2. Банк не є спеціалізованим. Основний напрямок активних операцій Банку – це надання цільових кредитів та кредитів на поточні потреби фізич-ним особам. У цьому напрямку Банк зайняв свою нішу на ринку фінансових послуг за рахунок гнучких підходів до проектів клієнтів, неформального ставлення до продукту, швидкого прийняття рішень, тощо.

3. Операційну діяльність Банк здійснює починаючи з 2006 року. Діяльність Банку протягом 2007 року була прибутковою. Для підтримання достатнього рівня регулятивного капіталу Банку та рентабельності активів Банком та його учасником було докладено максимум зусиль та вжито ряд заходів результатом чого є отримання протягом 2007 року від компанії RCF Europe B.V. (учасник Банку) безповоротної фінансової допомоги у розмірі 91 875 тис. грн..

4. У витратах Банку після витрат на персонал та загальних адмініст-ративних витрат найбільшу питому вагу займають витрати на формування резервів під активні операції, що пояснюється досить високими темпами зростання кредитного портфелю, а також високими вимогами щодо форму-вання резервів з боку Національного банку України.

5. Дохідна частина формується за рахунок комісійного доходу, який в основному складається з комісійної винагороди сплаченої фізичними особа-ми за розрахунково-касове обслуговування за кредитними договорами.

6. Найбільшу питому вагу у доходах Банку за 2007 рік складає сума інших доходів – 91 875 тис. грн., отриманих у формі фінансової допомоги на

підтримання достатнього рівня регулятивного капіталу банку та рентабель-ності активів до угоди на отримання безповоротньої фінансової допомоги. Ця сума є одним із основних джерел формування прибутку Банку.

7. Серед пасивів Банку найбільшу долю займають кошти банків 56,85% від загальних пасивів Банку. Значну питому вагу 69,91% у зобов’язаннях за коштами, залученими на міжбанківському ринку, складають операції по залученню коштів у національній валюті за операціями на міжбанківському ринку України на умовах СВОП з одночасним розміщенням коштів в іноземній валюті

7. Залучення коштів від фізичних осіб становить 5,61% у залученних Банком коштів клієнтів, включаючи інші кошти перераховані достроково до графіків погашення заборгованості за кредитними договорами Причина виникнення такої заборгованості полягає в особливостях процедури погашення клієнтами заборгованості за кредитами, які надано Банком на споживчі цілі. У відповідності до умов кредитних договорів, клієнти сплачують платежі відповідно до графіків погашення заборгованості (нараховані відсотки, комісія і сума кредиту) за декілька днів, що передують даті, встановленій договором. До дати платежу по договору вказані кошти обліковуються на рахунку 2909.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости