рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів  
Дипломная работа: Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів

Дипломная работа: Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів

Вступ

Основні засоби займають вагоме місце в господарській діяльності підприємства, їх частка дозволяє оцінити рівень забезпеченості необхідними умовами для здійснення фінансової діяльності суб’єктом господарювання. Успішне вирішення завдань управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики в їх частині вимагає ефективного обліку та різнобічного використання інформації, яка надається. Надзвичайної актуальності управління основними засобами набуває у зв’язку з широким розповсюдженням застосування прикладних програм з обліку, аналізу, аудиту, корпоративного управління тощо.

Функціонування суб’єктів господарювання в умовах жорсткої конкуренції та економічної нестабільності робить актуальним питання раціональності організації і методики обліку та аналізу основних засобів.

Проблема удосконалення обліку та аналізу основних засобів є однією із найбільш дискутованих у сфері управління діяльністю підприємства останніми роками та є предметом дослідження багатьох науковців та практиків. Значний внесок у розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту основних засобів зробили українські та зарубіжні вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, Б.І.Валуєв, А.М.Герасимович, Г.Г.Кірейцев, М.В.Кужельний, В.Г.Линник, Ю.І.Осадчий, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко, М.І.Баканов, В.Ф.Мец, І.А.Бланк, Є.В.Мних, Л.В.Нападовська, Ю.С.Цал-Цалко, Г.В.Савицька та інші.

Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід відзначити, що окремі питання удосконалення обліку та аналізу основних засобів в умовах переходу до міжнародних стандартів якості інформації потребують подальшого науково-практичного дослідження та уточнення.

Все це свідчить про необхідність всебічного вивчення і вирішення проблем обліку та аналізу основних засобів в умовах корінної перебудови діяльності підприємств, що зумовило вибір теми дипломної роботи, її актуальність, цільову спрямованість і структуру.

Мета дослідження полягає у розкритті організації та методики бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів та розробці рекомендації щодо їх удосконалення.

Мета дослідження зумовила необхідність вирішення в роботі таких завдань:

- розкрити економічну сутність основних засобів, їх класифікацію і оцінку;

- дослідити значення і завдання обліку та аналізу в управлінні основними засобами підприємства;

- надати характеристику господарсько-фінансової діяльності ДП «Шишацького заводу мінеральних вод» та постановки обліково-аналітичної роботи;

- розкрити організацію синтетичного та аналітичного обліку руху основних засобів на підприємстві;

- дослідити облік амортизації (зносу) та ремонту основних засобів;

- розкрити відображення інформації про основні засоби у фінансовій звітності;

- дослідити удосконалення обліку основних засобів в умовах використання комп'ютерних технологій;

- розкрити організацію і методику аналізу основних засобів виробничого підприємства;

- оцінити ефективність використання основних засобів підприємства;

- визначити шляхи підвищення ефективності використання основних засобів ДП «Шишацького заводу мінеральних вод».

Об’єктом дослідження є облік та аналіз основних засобів підприємства. Предметом дослідження є теоретичні аспекти та діюча практика обліку і аналізу основних засобів підприємства.

З метою реалізації поставлених у дипломній роботі завдань було використано методи діалектичного пізнання; комплексу методичних прийомів математичної статистики, економічного, логічного, системного і структурного аналізу, інформаційного та економіко-математичного моделювання, балансової ув’язки фінансово-економічних показників, графічного зображення, а також економічного контролю. Відповідні розрахунки та графічне представлення результатів дослідження здійснено за допомогою програми Excel.

Теоретичною основою роботи стали закони, нормативно-правові документи Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства статистики, статистичні довідники, підручники, навчальні та практичні посібники, монографії та наукові публікації зарубіжних і вітчизняних фахівців.

Інформаційною базою дослідження стали теоретичні та методологічні розробки вітчизняних та зарубіжних науковців, аналітичні матеріали, джерелами яких були наукові публікації, інформація бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності ДП «Шишацький завод мінеральних вод» за 2006-2008 рр.

Суб’єктом дослідження обрано ДП «Шишацький завод мінеральних вод», основним напрямком діяльності якого є виробництво та реалізація мінеральних питних вод.

Практична значимість дослідження полягає у поглибленому вивченні змісту основних засобів підприємства, узагальненні діючої методики обліку та аналізу основних засобів, визначенні шляхів поліпшення ефективності використання основних засобів ДП «Шишацький завод мінеральних вод».


Розділ 1. Теоретичні основи обліку, аналізу та аудиту основних засобів

1.1 Економічна сутність основних засобів, їх класифікація і оцінка

Для нормального функціонування підприємству необхідно, щоб постійно відбувалося відтворення його основного капіталу.

Побудова ринкової економіки і нова економічна ситуація цілком закономірно зумовлюють уточнення економічної категорії “основний капітал”. Так, на етапі становлення економічної науки капітал розглядався як «не гроші, а те, що купується на гроші, тобто засоби виробництва, або нагромаджена вартість» (Ф.Кене); або «накопичений запас продуктів праці, що виникає в результаті нагромадження» (Д. Мілль); та «запас продукції, що приносить прибуток або за допомогою якого створюються нові блага» (А. Сміт) [31].

К. Маркс, на відміну від А. Сміта та Д. Рікардо, які бачили у капіталі речову форму, визначає його як форму виразу класових виробничих відносин [30] (табл. 1.1.1).

У сучасній науковій літературі немає єдиного визначення основного капіталу, що підкреслює його багатогранність. Так, на думку Кукурудзи, основний капітал - це та частина продуктивного капіталу, яка бере участь в кількох виробничих циклах, свою вартість переносить на створюваний продукт частинами і в процесі виробництва не змінює своєї натуральної форми (будівлі, споруди, машини, обладнання і т.д.) [45].

Кленін О.В. уточнює, що основний капітал промислового підприємства – це основні засоби, нематеріальні активи та земельні ресурси, які використовуються у виробничій діяльності протягом тривалого періоду з метою одержання доходу [23].

Мельник В.В. ототожнює довгострокові активи та основний капітал як вкладення коштів у нерухомість, облігації, акції, запаси корисних копалин, спільні підприємства, нематеріальні активи і т. ін. [56]

Таблиця 1.1.1. Економічна сутність основного капіталу

Автор Визначення
А. Сміт [71] Поняття основного та оборотного капіталу А.Сміт застосовує до будь-якого капіталу, незалежно від сфери його використання. Різницю між ними він бачить у тім, що перший дає прибуток, не вступаючи в обіг і не змінюючи власника, а другий - тільки в процесі обігу і зміни власника. Основний капітал формується і поповнюється за рахунок оборотного.
К.Маркс [30] Основою розподілу капіталу на основний та оборотний, “служит двоїстий характер праці”. Складові елементи капіталу переносять свою вартість на товар конкретною працею, але при цьому одні з них переносять свою вартість повністю на протязі циклу – це оборотний капітал, а другі поступово, приймаючи участь у декількох виробничих циклах – це основний капітал.

І.І. Кукурудза

[45]

Основний капітал - це та частина продуктивного капіталу, яка бере участь в кількох виробничих циклах, свою вартість переносить на створюваний продукт частинами і в процесі виробництва не змінює своєї натуральної форми (будівлі, споруди, машини, обладнання і т.д.).
О.В. Кленін [23] Основний капітал промислового підприємства – це основні засоби, нематеріальні активи та земельні ресурси, які використовуються у виробничій діяльності протягом тривалого періоду з метою одержання доходу.

В.М. Тарасевич

[31]

Основний капітал — це частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці (буді­вель, споруд, машин, устаткування) та обертається протягом кількох періодів виробництва. Вона перено­сить свою вартість на готовий продукт частинами.

Вартість основного капіталу відшкодовується виробнику по мірі реалізації готових товарів (продукції, послуг).

С.В. Мочерний

[59]

Основний капітал – це частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці (будівель, споруд, машин, устаткування ) та обертається протягом кількох періодів виробництва.
В.М. Мельник [56] Довгострокові активи, або основний капітал, – це вкладення коштів у нерухомість, облігації, акції, запаси корисних копалин, спільні підприємства, нематеріальні активи і т. ін.

В.Д. Базилевич

[30]

Основний капітал характеризує ту частину капіталу, яку використовує підприємство, тобто яка інвестована в усі види його позаоборотних активів

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

рефераты
Новости