рефераты рефераты
Главная страница > Учебное пособие: Соціологія як наука про суспільство  
Учебное пособие: Соціологія як наука про суспільство
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Учебное пособие: Соціологія як наука про суспільство

Учебное пособие: Соціологія як наука про суспільство

Соціологія як наука про суспільство

План

1 Соціологія як система наукового знання

2 Функції соціології

3 Структура соціології

4 Місце соціології в системі наук про суспільство

5 Характерні особливості сучасного суспільства

6 Соціальний інститут і його динаміка

7 Громадянське суспільство

З терміном “соціологія” кожний з нас зустрічався неодноразово. В сучасному житті вона, як мовиться, у всіх “на слуху”. Телебачення, радіо, газети повідомляють про результати соціологічних опитувань населення з найрізноманітніших проблемах. Соціологічні служби парламенту, Президента, різних дослідницьких центрів вивчають громадську думку з найважливіших соціально-політичних і економічних питань: рейтинг найбільш впливових осіб в державі, проблеми цінової політики, задоволеність рівнем життя і т.д. На підприємствах, в регіонах проводяться свої специфічні соціологічні дослідження, в яких визначається стан соціальної напруженості в колективах, задоволеність населення транспортним обслуговуванням, роботою різних організацій, сфери послуг. В інститутах студенти здійснюють оцінку роботи викладачів, заповнюючи анкету “Викладач очима студента”. Все це зовнішній, лежачий на поверхні рівень соціологічних досліджень, який створює образ соціології як прикладної емпіричної науки, що служить задоволенню якихось поточних, сьогохвилинних потреб суспільства. Але чи можна сказати, що цим вичерпується предмет і задачі соціології? Що є соціологія як наука? З цим якраз нам і необхідно розібратися.

Тому ціллю вивчення соціології є не тільки придбання системних знань про суспільство, закономірностях і тенденціях його розвитку, соціальну структуру, причини соціальних криз, а і заохочення до пошуку нових соціально ціннісних істин, адекватного оцінювання якості суспільства, шляхів його поліпшення, виховання наукового світогляду і національної самосвідомості. Кожний член суспільства, а тим більш фахівець з вищою освітою, повинен бути певною мірою соціологічно освіченим, повинен розуміти значення ролі соціологічних знань в житті суспільства і в своїй роботі, уміти дати соціологічну оцінку діяльності керівництва країни, своїх професійних дій.

Соціологія, як фундаментальна наука, покликана формувати світоглядну і ідеологічну культуру. Вона також і практична наука, яка ставити задачу забезпечити інформацію населенню, органів державної влади і управління про суспільне життя, за допомогою засобів масової інформації формувати громадську думку. Західні вчені часто рівнем розвитку соціологічної освіченості виміряють рівень розвитку демократії в країні.

1. Соціологія як система наукового знання.

Суспільство — настільки складний об'єкт, що одній науці вивчити його не під силу. Соціологія, якщо можна так виразитися, мислить великими блоками. Вона здатна описати поведінку великих мас людей, тому тяжіє до статистики. Але для неї закритий внутрішній світ людини. Його досліджує психологія., Нова дисципліна соціальна психологія, яка народилася на стику соціології і психології, описує людину в безпосередньому оточенні. Вона зачіпає взаємодію людей в малій групі. І, звичайно ж, соціальний психолог не здатний передбачити зміну правлячих режимів або результат політичної боротьби.

На допомогу йому приходить політична наука (так її іменують за рубежем, в нас же називають політологією; надалі будуть однаково використовуватися обидва терміни). Вона добилася багато чого, але, у свою чергу, політологія не в силах передбачати зміну ринкової кон'юнктури, коливання попиту і пропозиції на ринку динаміку цін або запропонувати рекомендації по вдосконаленню федеральних і місцевих податків. Ці питання в компетенції економіки.

Соціологія, психологія, соціальна психологія, економіка, політологія, а також антропологія і етнографія (наука про народи) відносяться до соціальних наук. В них багато загального, вони тісно зв'язані між собою і складають свого роду науковий союз. Примикає до нього група інших, родинних йому, дисциплін: філософія, історія, мистецтвознавство, літературознавство. Їх відносять до гуманітарного знання. Соціальні науки оперують кількісними (математико-статистичними) методами, а гуманітарні — якісними (описово-оцінними). Гуманітарні дисципліни не можна відносити до поведінкових наук, що вивчають взаємодію людей в групах, інститутах, на ринку або в політичних ситуаціях, а соціальні можна. Тому їх називають ще біхевіоріальними науками (знайдіть в словнику англійської мови значення даного терміну).

Окрім соціальних і гуманітарних дисциплін існують ще природні і технічні. Наприклад, фізика, хімія і біологія відносяться до розряду природних фундаментальних наук, вони розкривають структуру матеріального світу. Радіоелектроніка, біотехніка і хімія полімерів є технічними дисциплінами, або прикладним знанням. Вони спираються на фундаментальне знання і служать практичним цілям.

О.Конт побудував в XIX столітті піраміду наукового знання, розташував на її вершині соціологію: математика — астрономія — фізика — хімія — біологія — соціологія. Не тільки Конт, але і багато інших мислителів вважали соціологію царицею соціальних наук: вона підноситься над всіма ними і, спираючись на знання, здобуті іншими науками, охоплює суспільство у всіх його виявах. Вона як би підсумовує розвиток соціального знання, вивчаючи найскладніший з коли-небудь існуючих об'єкт.

Мабуть, саме цим пояснюється пізнє народження соціології. Вона як би чекала, поки наукове знання досягне достатньої зрілості, щоб скористатися його плодами і його допомогою. Молодим наукам властиво постійно обновлятися і збагатитися за рахунок тих дисциплін, які сформувалися раніше. Так відбувалося завжди і відбувається зараз. Філософія старіша за фізику, і остання запозичила в неї багато фундаментальних понять: "матерія", "речовина", "атом", "причина", "сила" та ін. Хімія і біологія виникли в той час, коли фізика відзначала свій ювілей двотисячоліття. Здогадайтеся, що саме запозичили в неї молоді науки.

Запозичення — це ще і показник спадкоємності розвитку наукового знання. Поняття, перенесені в іншу сферу, збагатили новим змістом. Розширяються пояснювальні можливості науки. Старі поняття одержують нове життя, їх генеалогія подовжується. Деякі поняття мають дуже стародавній родовід, найбільш заслужені іменуються вже не поняттями, а категоріями.

З філософії в соціологію прийшли такі поняття-категорії, як "суспільство", "людина", "цінності, "індивід", "прогрес", "розвиток" і деякі інші. З сфери театрального життя з'явилося в соціології ключове поняття "роль", а з юриспруденції — "статус". Список можна продовжити.

З часом соціологи придумали свої слова - "соціалізація", "девіантність", "інтеракція". Їх стає все більшим. Можливо, коли-небудь вони витіснять старі поняття.

Сьогодні провідних соціологів привертають до численних державних і суспільних організацій як консультантів і експертів з метою обгрунтування ухвалюваних ними рішень, прогнозування наслідків, аналізу електоральної поведінки населення і т.п.

Термін "соціологія" походить від латинського слова "societas" (суспільство) і грецького " hoyos " (слово, навчання). З чого витікає, що "соціологія"- є наука про суспільство в буквальному розумінні слова. В науковий оборот поняття "соціологія" було введено французьким філософом Огюстом Контом в 30-х роках минулого сторіччя.

Першим соціологом, хто дав вузьке трактування соціологічної науки, був Еміль Дюркгейм (1858 -1917 ) - французький соціолог і філософ, творець так званої З його ім'ям зв'язаний перехід соціологія від науки тотожній суспільствознавству до науки, пов'язаної з вивченням соціальних явищ і соціальних відносин суспільного життя, тобто самостійній, що стоїть у ряді інших суспільних наук.

Інституалізація соціології почалася після ухвалення постанови Раднаркому в травні 1918 р. "Про соціалістичну академію суспільних наук ", де спеціальним пунктом було записано: " ... однією з першочергових задач провести ряд соціальних досліджень в Петроградському і Ярославському Університетах". В 1919 р. був заснований Соціобіологічний інститут. В 1920 р. в Петроградському Університеті був започаткований перший в Росії факультет суспільних наук з соціологічним відділенням на чолі з Пітірімом Сорокіним

Як об'єктом тієї або іншої науки завжди виступає певна сфера об'єктивного або суб'єктивного світу, тоді як предмет будь-якої науки є результатом теоретичного абстрагування, що дозволяє дослідникам виділити ті сторони і закономірності розвитку і функціонування об'єкту, що вивчається, які є специфічними для даної науки.

Таким чином, об'єкт тієї або іншої науки — це частина об'єктивної і суб'єктивної реальності, що володіє власними властивостями, які вивчаються тільки даною наукою, а предмет науки — це результат дослідницьких дій.

Для того, щоб зрозуміти особливості науки, необхідно вичленувати власне область соціологічного дослідження, визначити ті методи, якими соціологія оперує. Для цього слід провести розмежування між об'єктом і предметом соціології.

Об'єкт науки: те, на що направлено для вивчення, частину зовнішньої реальності, вибраної для вивчення (для соціології - суспільство). Специфіка соціології в тому, що вона вивчає суспільство, як цілісність (вся сукупність зв'язків і відносин, які носять назву соціальних).

Предмет науки (наочна область) - це результат теоретичного дослідження. Носіями і виразниками яких-небудь соціальних якостей є індивіди, групи, класи.

Предмет соціології не можна визначити також однозначно, як об'єкт дослідження, оскільки він мінявся протягом історії цієї науки, з'являлися нові школи і напрями:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

рефераты
Новости