рефераты рефераты
Главная страница > Отчет по практике: Державний ощадний банк України  
Отчет по практике: Державний ощадний банк України
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Отчет по практике: Державний ощадний банк України

Отчет по практике: Державний ощадний банк України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра банківської справи

ЗВІТ

З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

на матеріалах Чернігівського відділення

ВАТ "Ощадбанк" № 7903

Студентка: Лесів Т.І.

Факультет: фінансово-економічний

Курс: V

Група: БС-041

________________________

(підпис студента)

Керівник практики: ст. викладач

Н.В. Шаркаді ________________________

(підпис керівника)

Чернігів, 2009


Зміст

Вступ

1. Банківські операції

1.1 Кредитні операції

1.2 Депозитні операції банку

1.3 Розрахунково-касові операції

1.4 Грошові перекази

1.5 Операції з платіжними картками

2. Фінансовий менеджмент у банку

3. Маркетинг у банку

4. Кредитування та контроль

4.1 Процес банківського кредитування

4.2 Кредитний ризик банку та формування резерву покриття можливих втрат від кредитних операцій

5. Міжнародні розрахунки та валютні операції

6. Взаємовідносини банку з нбу

6.1 Ліцензування банківської діяльності

6.2. Регулювання НБУ діяльності банку

6.3 Інформаційні системи і технології в банку

7. Проектне фінансування

8. Індивідуальне завдання

Висновки

Література


Вступ

Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.

З проголошенням незалежності України “Ощадбанк” відокремлюється від “Ощадбанку” СРСР.

Після прийняття 20 березня 1991 року Закону України “Про банки та банківську діяльність” Ощадний банк України набув спеціального статусу.

31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в Національному банку України - “Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 р. на виконання розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України перетворено у відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"(скорочена назва - Ощадбанк).

На сьогодні Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

Стратегія банку спрямована на максимальний розвиток роздрібного бізнесу та створення умов для повного банківського обслуговування корпоративних клієнтів.

Маючи статус державного банку, ВАТ “Ощадбанк” прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку, національним надбанням держави та символом її респектабельності.

Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України. Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг.

Розуміючи соціальну важливість присутності саме державного банку в найвіддаленіших куточках країни та його роль у реалізації державних програм, банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих умов для обслуговування всіх верст населення, забезпеченні соціальних та компенсаційних виплат громадянам, наданні повного спектру банківських та інших операцій. Зважаючи на соціальну спрямованість, банк націлений на збереження широкої присутності в усіх регіонах України.

На сьогодні у своїй роботі банк керується спеціально розробленою Програмою розвитку на 2006 - 2010 роки. Програма розвитку Державного ощадного банку України - це настановчий документ, що визначає стратегічні цілі, пріоритетні завдання та напрями розвитку банку з урахуванням його ролі та значення для суспільства.

Таким чином, до 2010 року Ощадний банк України ставить собі за мету стати фінансово стійкою установою, яка обслуговує своїх клієнтів на новому рівні якості і ефективно виконує функції, належні своїм місії, ролі та сутності в економічному просторі України.

Метою практики є:

закріпити та поглибити свої знання теоретико-методологічних аспектів функціонування банку;

здобути навики самостійної практичної роботи у сфері управління провідними напрямами діяльності банку;

зібрати матеріали, необхідні для написання дипломної роботи.

Задачами практики являється:

ознайомлення з організаційною структурою та технічним оснащенням комерційного банку;

ознайомлення з менеджментом банку на різних ділянках з основних напрямів його роботи;

вивчення порядку створення банківської установи;

оволодіння методикою складання фінансової звітності та проведення аналізу діяльності банківської установи.


1. Банківські операції

1.1 Кредитні операції

Серед різноманітних банківських операцій і послуг, що здійснює Ощадбанк, значне місце займають кредитні операції.

Ощадбанк пропонує кредитні продукти призначені для різних категорій клієнтів з урахуванням специфіки їхньої діяльності.

Кредитування можна здійснювати у формі:

разового кредиту;

кредитної лінії (відновлювальної, невідновлювальної, мультивалютної);

овердрафту;

факторингу. [10]

Банк пропонує вигідні умови кредитування, оперативне вирішення питань, зручні схеми погашення, гнучкий підхід до виду забезпечення. Кредитування проводиться як в національній, так і в іноземній валютах.

Потенційному позичальнику-фізичній особі необхідно:

бути резидентом України;

мати достатнє для здійснення виплат по кредиту та відсотках співвідношення доходів та витрат.

Погашення кредиту здійснюється клієнтом щомісяця рівними частинами або ануїтетними платежами.

Відсотки нараховуються на залишок кредиту, погашаються щомісяця.

Банк надає можливість дострокового повернення кредиту.

Для одержання кредитів позичальник надає документи:

Заяву встановленого зразка;

Анкету позичальника;

Паспорт громадянина України;

Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

Довідку з місця роботи про посаду і доходи, отримані позичальником протягом останніх шести місяців;

Якщо кредит надається під заставу - позичальник надає документи про право власності на заставлене майно;

У випадку виникнення додаткових запитань з приводу надання й одержання кредиту працівники банку можуть звернутися з проханням надати додаткові документи.

ВАТ "Ощадбанк" входить до числа лідерів серед українських банків, які надають кредити підприємствам багатьох галузей економіки України - агропромислового комплексу, торгівлі і громадського харчування, машинобудування, будівництва, ПЕК, переробної та ін.

Ощадбанк пропонує своїм клієнтам - юридичним особам кредити як у національній, так і іноземній валютах на такі цілі:

овердрафт;

поповнення обігових коштів;

придбання нових транспортних засобів та/або сільгосптехніки;

здійснення капітальних витрат (обладнання, модернізація, ремонт тощо);

погашення заборгованості за кредитами, отриманими в інших банках (рефінансування);

кредит під заставу депозиту;

реалізація інвестиційних проектів.

ВАТ "Ощадбанк" надає кредити всім кредитоспроможним суб’єктам підприємницької діяльності, включаючи суб’єкти малого підприємництва без статусу юридичної особи, незалежно від їх галузевої належності, форми власності, а також органам державного управління за умови наявності у них правових підстав для отримання кредиту та реальних джерел своєчасного повернення кредиту і сплати відсотків за користування ним.

Потенційний позичальник має задовольняти таким вимогам:

мати поточний рахунок в Ощадбанку;

надати кредитну заявку(додаток1, додаток2);

надати пакет документів.

надати в заставу нерухоме або рухоме майно з виконаною попередньо незалежною експертною оцінкою, а в разі відсутності власного майна - майнове та/або фінансове поручництво іншої компанії.

Якщо банк визнає позичальника платоспроможним, між ними укладається кредитний договір (додаток3)

Розмір процентної ставки встановлюється залежно від фінансового стану позичальника, наданого забезпечення та строку користування кредитом. Мінімальний розмір процентних ставок встановлено такий:

Валюта

% річних

гривня від 19%
долар США від 12,1%
євро від 11,3%

Овердрафт - це можливість здійснення платежів при відсутності або недостатності коштів на поточному рахунку.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

рефераты
Новости