рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Аналіз фінансових результатів банку  
Дипломная работа: Аналіз фінансових результатів банку
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Аналіз фінансових результатів банку

Дипломная работа: Аналіз фінансових результатів банку

Зміст

Вступ. 2

1. Теоретичні засади аналізу фінансових результатів банку. 4

1.1 Методи аналізу. 4

1.2 Методика оцінювання рейтинговими агенствами фінансових результатів банку  4

1.3 Доходи, витрати і прибуток як основні чинники аналізу фінансових результатів банку  8

2. Аналіз фінансових результатів ВАТ “КБ “Надра банк”. 22

2.1 Динаміка доходів, прибутку. 22

2.2 Загальна організаційно-економічна характеристика банку. 26

2.3 Аналіз фінансової стійкості ВАТ “КБ “Надра”. 30

3. Напрямки підвищення ефективності управління фінансовими результатами комерційного банку. 34

3.1 Методи урегулювання фінансової стійкості ВАТ “КБ “Надра Банк”. 34

3.2 Вихід ВАТ “КБ “Надра Банк” з кризової ситуації 35

3.3 Діяльність НБУ щодо урегулювання кризової ситуації у банківській сфері 40

Висновки. 44

Список використаних джерел. 47


Вступ

Актуальність теми. Базовою ланкою кредитної системи, основою, на якій ґрунтується вся діяльність, пов'язана з кредитно-фінансовим обслуговуванням господарства, є комерційні банки. Вони створюють другий (за порядком, але не за значенням) рівень банківської системи після центрального банку. Комерційні банки — це багатопрофільні кредитні установи, що здійснюють операції у різних секторах ринку позичкових капіталів, обслуговуючи підприємства всіх галузей економіки та населення.

Комерційні банки відіграють важливу роль в економічних перетвореннях, які відбуваються в нашій країні. Як регулятори грошового обігу і центри акумуляції грошових ресурсів і їх перерозподілу, комерційні банки володіють важливими важелями впливу на фінансову, інвестиційну, виробничу і інші сфери економіки, а також на розвиток економічних і суспільних відносин.

Провідна роль банківської системи у залученні, накопиченні та розміщенні коштів з метою фінансування суб’єктів всіх галузей національної економіки вимагає особливо уважного ставлення до управління їх розвитком. Результати аналізу динаміки банківської системи за основними показниками дозволяють стверджувати, що на цей час банківську систему України в основному сформовано і подальший її розвиток прямо залежить від ефективності діяльності вже існуючих банків та від їх здатності забезпечити ринок банківськими продуктами.

Прибуток є однією із стратегічних цілей управління та найважливішим об’єктом аналізу і прогнозування діяльності банку. В сучасних умовах господарювання питання про стабільність фінансової діяльності українських комерційних банків набуває особливого значення. Їх нестійкий фінансовий стан, з одного боку, і необхідність розширення інвестицій в економіку, з другого боку, загострюють цю проблему, перетворюють її в одне з актуальних теоретичних і практичних питань національної економіки.

Теоретичною основою дослідження стали концепції банківської справи та менеджменту, моделі оцінки і регулювання прибутковості, ліквідності і фінансової стійкості комерційного банку, які викладені в наукових працях вітчизняних та іноземних дослідників цієї проблеми.

Метою курсової роботи є узагальнення методичних і теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо управління прибутковістю комерційного банку в сучасних ринкових умовах господарювання.

Відповідно до поставленої мети було вирішено ряд завдань:

- узагальнити сутність прибутку банку;

- дослідити методику оцінки прибутковості комерційного банку;

- розкрити сутність управління прибутковістю банку;

- виявити структуру та динаміку доходів та видатків комерційного банку;

- проаналізувати прибутковість та ефективність управління комерційним банком;

- визначити шляхи підвищення ефективності управління прибутковістю базового банку.

Предметом дослідження є фінансова діяльність комерційного банку, методи і інструменти її оцінки, а також процес управління прибутковістю.

Об`єктом курсової роботи є практика роботи українського акціонерного банку “Надра”. Це універсальний банк, що надає повний спектр банківських послуг.


1. Теоретичні засади аналізу фінансових результатів банку

 

1.1 Методи аналізу

1.2 Методика оцінювання рейтинговими агенствами фінансових результатів банку

Доходи і витрати банку є чинниками першого ряду щодо формування прибутку. В узагальненому вигляді прибуток є різницею між доходами, отриманими банком за відповідний період унаслідок своєї діяльності, та витратами, здійсненими за той самий період для забезпечення цієї діяльності. Різницю між доходами і витратами протягом року називають результатом. Чистий прибуток у банках визначається один раз на рік станом на 1 січня. Поряд з економічним прибутком існує поняття облікового прибутку. Саме існування економічного та облікового прибутку обумовлює суттєву різницю у визначенні ефективності діяльності банку. Реальний прибуток буде відображений у балансі лише за рік.

Аналіз прибутковості — це складне завдання з певних причин. По-перше, кожен аспект банківських операцій впливає на його прибутковість і має братися до уваги. По-друге, правила бухгалтерського обліку щодо визначення доходів і витрат складні, тому завжди залишається місце для довільних суджень та інтерпретацій [34, с. 33].

За своєю структурою доходи, витрати і прибуток банку відповідають напрямам його діяльності. Для банку важливо знати не лише загальний результат діяльності за конкретний період, а й володіти інформацією про джерела даного результату. Останнє визначається через зіставлення окремих груп доходів і витрат у розрізі конкретних рахунків, клієнтів, груп клієнтів, за операціями, послугами по підрозділах банків чи філіях.

Тому розрізняють фінансові результати від операційної та не-операційної діяльності банку, фінансові результати від здійснення кредитних операцій, операцій з цінними паперами, операцій з іноземною валютою.

Дослідження фінансових результатів за джерелами їх формування дає змогу всебічно оцінити прибуток банку за його складовими та утворюючими факторами.

Прибуток до оподаткування банку складається з:

- чистого процентного доходу, який визначається як різниця між процентними доходами і процентними витратами банку;

- чистого комісійного доходу, який визначається як різниця між комісійними доходами і комісійними витратами. Він також може бути розподілений за видами банківських послуг, які є джерелами утворення відповідних доходів і напрямами витрачання коштів;

- дивідендного доходу — доходу, отриманого від цінних паперів на продаж та інвестиційних цінних паперів;

- чистого торговельного доходу, тобто прибутку або збитку від здійснення відповідних операцій з цінними паперами, іноземною валютою та іншими фінансовими інструментами;

- прибутку/збитку від інвестиційних цінних паперів — прибутку/збитку від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії;

- прибутку від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії і дочірні установи та інших інвестицій;

- іншого операційного доходу. Таким чином, операційний дохід банку є сумою перелічених вище видів прибутку;

- прибуток від операцій — це різниця між операційним доходом банку та сумою загально-адміністративних витрат і витрат на персонал;

- прибуток до оподаткування — різниця між прибутком від операцій та витратами на безнадійні та сумнівні борги;

- прибуток після оподаткування — різниця між прибутком до оподаткування та сумою податку на прибуток;

- чистий прибуток/збиток банку — це прибуток після оподаткування, скоригований на суму непередбачених доходів/витрат.

Слід зауважити, що непередбачені доходи і витрати не можуть братися до уваги для фінансової оцінки банку.

Метою аналізу прибутку та рентабельності є виявлення основного центру прибутковості банку та факторів, які впливають на збільшення величини прибутку та підвищення рентабельності банку на основі ефективного управління доходами і витратами. Відповідно до мети визначають такі завдання аналізу прибутку та рентабельності:

- оцінка виконання плану прибутку;

- аналіз динаміки прибутку в цілому, за складом і структурою;

- факторний аналіз прибутку;

- аналіз формування та розподілу прибутку;

- визначення тенденцій динаміки прибутку за тривалий період;

- аналіз показників ефективності діяльності комерційного банку;

- аналіз фінансової міцності банку (визначення межі та коефіцієнта безпеки банку).

Інформаційне забезпечення аналізу прибутку та рентабельності формується відповідно до завдань, які підлягають вирішенню. За своїм складом інформаційна база аналізу прибутку та рентабельності може не відрізнятися від інформаційної бази доходів та витрат банку. Вона складається з правової, планової та фактографічної (облікової і позаоблікової) інформації. До аналізу прибутку та рентабельності обов'язково залучається інформація, отримана внаслідок дослідження доходів і витрат банку [41, с. 28].

Визначення загального обсягу прибутку до оподаткування здійснюється за даними звіту про фінансові результати. Для обчислення абсолютного розміру прибутку використовується інформація про доходи і витрати банку, яка дає змогу визначити прибуток у цілому та за його складовими:


(1.2)

де, П — прибуток банку до оподаткування;

Д1 — процентний дохід;

Д2 — комісійний дохід;

Д3 — чистий торговельний дохід;

Д4 — інші банківські операційні доходи;

Д5 — інші небанківські операційні доходи;

Д6 — повернення списаних активів;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

рефераты
Новости