рефераты рефераты
Главная страница > Контрольная работа: Рольові теорії особистості. Соціологія праці і керування  
Контрольная работа: Рольові теорії особистості. Соціологія праці і керування
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Контрольная работа: Рольові теорії особистості. Соціологія праці і керування

Контрольная работа: Рольові теорії особистості. Соціологія праці і керування

Зміст

1.  Рольові теорії особистості.

2.  Соціологія праці і керування.


1. Рольові теорії особистості

рольова теорія особистість соціологія праця керування

Значним впливом в соціології особистості користується рольова теорія особистості. Основні положення цієї теорії були сформульовані Г.Кулі, Дж. Мидом, Р. Лінтоном, Т. Парсонсом, Р. Мертоном і ін.

Рольова теорія особистості описує її соціальну поведінку двома основними поняттями «соціальний статус» і «соціальна роль». Розберемо, що означають ці поняття. Кожна людина в своєму житті взаємодіє з безліччю інших індивідів. У просторі соціальних зв'язків і взаємодій вчинки людей, їх відносини один з одним у вирішальній мірі визначаються положенням (позицією), яку вони займають в суспільстві в цілому і в соціальній групі, зокрема. Відповідно до цього положення (позицією) індивід володіє певними функціональними правами і обов'язками у відносинах з іншими індивідами.

Певна позиція, займана індивідом в суспільстві або соціальній групі, пов'язана з іншими позиціями через систему прав і обов'язків, називається соціальним статусом. У статусі фіксується той набір конкретних функцій, який повинен виконувати людина в соціальній групі, суспільстві і тих умов, які повинні бути представлені йому для здійснення цих функцій. Таким чином, поняття соціальний статус характеризує місце особистості в соціальній стратифікації суспільства, в системі громадських взаємодій, її діяльності в різних сферах життя і, нарешті, оцінку діяльності особистості з боку суспільства. Соціальний статус відображається як у внутрішній позиції (у установках, ціннісних орієнтаціях і т.д.), так і в зовнішньому вигляді (одязі, манері поведінки, жаргоні і інших знаках соціальної приналежності).

Проте права і обов'язки людини закріплюються за ним не абсолютно, а відносно прав і обов'язків по відношенню до нього інших людей. Так, наприклад, позиція професора співвідносна з позицією студентів, завідуючого кафедрою, декана, ректора вузу і т.д. У всіх цих випадках професор наділяється своєрідним набором прав і обов'язків. З цього прикладу видно, що кожна людина включена не в один соціальний зв'язок, а є своєрідним перетином великої кількості зв'язків, взаємодій і відносин з іншими людьми з різного приводу, виконуючи кожного разу певні функції. Той же професор є чоловіком, батьком, членом певної партії і т.д.

Таким чином кожна людина має безліч статусів. Оскільки кожної людини характеризує не один, а декілька статусів, Р.Мертон ввів в соціологію поняття «статусний набір», яке застосовується для позначення всієї сукупності статусів даної людини. У цій сукупності найчастіше виділяють ключовий, головний або інтегральний статус, характерний для даного індивіда. Саме по цьому статусу його виділяють ті, що оточують і ототожнюють з цим статусом індивіда. Часто буває так, що головний статус обумовлений посадою або професією людини (директор, банкір). Але не обов'язково посада, професія визначають головний статус людини. Це може бути також расова приналежність (наприклад, негр) і соціальне походження (дворянин) і т.д. Загалом головним для життєдіяльності людини виступає той статус, який визначає цінності і установки, спосіб життя, коло знайомих, манеру поведінки особистості.

У соціології прийнято розрізняти два рівні статусної позиції людини: соціально-груповий і особистий. Соціально-груповий — це положення індивіда в суспільстві, яке він займає як представник великої соціальної групи (раси, нації, статі, класу, шару, релігії, професії і т.д.). Особистим статусом називається положення індивіда в малій групі (сім'ї, шкільному класі, студентській групі однолітків і т.д.). Соціально-груповий статус залежить від положення тієї або іншої соціальної групи в соціальній стратифікації суспільства. Особистий же статус визначається індивідуальними якостями особи і залежить від того, як її оцінюють і сприймають члени малої групи.

Залежно від того, чи посідає людина певну статусну позицію завдяки успадкованим ознакам або завдяки власним зусиллям, розрізняють ще два види статусів: наказаний і досягнутий. Наказаний — це означає нав'язаний суспільством, незалежно від зусиль і заслуг особистості. Він обумовлений статтю, расою, етнічним походженням, соціальним положенням сім'ї, місцем народження та ін. Досягнутий статус визначається зусиллями самої людини, його талантами, наполегливістю, цілеспрямованістю або виявляється слідством успіху і везіння.

Соціальний статус визначає конкретне місце, яке займає індивід в даній соціальній системі. Знаючи соціальний статус даної людини, його соціальні функції, люди чекають від нього, що він володітиме певним набором якостей, здійснювати певний набір дій, які необхідні для виконання його функцій. За визначенням Р.Лінтона, очікувана поведінка, що асоціюється із статусом, який має чоловік, називається соціальною роллю. Інакше кажучи, соціальна роль — це модель поведінки, орієнтована на даний статус відповідно до очікувань людей. Її також можна визначити як шаблонний тип поведінки, направлений на виконання прав і обов'язків, наказаних конкретному статусу. А це означає, що соціальну роль можна розглядати як статус в русі, статус в його реальному здійсненні.

Очікування можуть бути зафіксовані в певних інституціоналізованих соціальних нормах: юридичних документах, інструкціях, положеннях, статутах і т.д., а можуть носити характер звичаїв, вдач, і в тому і в іншому випадку вони визначаються статусом. Так статус викладача вузу — це цілком певні права і обов'язки, більшість з яких зафіксована юридично в Законі про вищу освіту, статути того або іншого вузу. Соціальна ж роль викладача включає і те, як він повинен поводитися із студентами (передавати знання, стежити за дисципліною, оцінювати знання, служити прикладом культурної поведінки і т.д.). Отже, роль викладача в його відношенні із студентами — це очікування внутрішньо пов'язаних один з одним вчинків, рис особистості.

Рольові очікування, перш за все, пов'язані з функціональною доцільністю. У рольових очікуваннях міститься саме стільки якостей, робиться акцент саме на тих рисах, які гарантують виконання даної соціальної функції. Разом з тим, рольові очікування реалізації того або іншого статусу в різних культурах різні і знаходяться відповідно до прийнятої в них системи цінностей. Таким чином час і культура провели відбір найбільш доцільних для кожного даного статусу типових рис особистості і закріпили їх у вигляді зразків, стандартів, норм поведінки особистості.

У рольовій поведінці, як наголошувалося раніше, значне місце посідають інституціальзовані, формалізовані норми. Однак не слід абсолютизувати їх значення. Якби людина поводилася тільки в рамках формалізованих норм, він діяв би як машина. Реально ж виконання ролі кожною людиною суто індивідуально. І тому зафіксовані в соціальних нормах очікування повинні стати надбанням внутрішнього світу індивіда. Кожен індивід в ході соціалізації виробляє сам уявлення про те, як він повинен поступати у взаємодії з світом інших соціальних статусів.

Т. Парсонс вважав, що будь-яка роль описується п'ятьма основними характеристиками: 1) способом отримання — одні наказують, інші — завойовуються; 2) емоційністю — одні ролі вимагають емоційної стриманості, інші — розкутості; 3) масштабом — частина ролей сформульована і строго обмежена, інша — розмита; 4) формалізацією — дії в строго встановлених правилах або довільно; 5) мотивацією — на загальне благо, на особистий прибуток і т.д.

Роль вже статусу, до якого вона прив'язана. Кожен статус для своєї реалізації вимагає безліч ролей. Так, наприклад, статус викладача вузу включає і роль вчителя, і роль наставника. Кожна з цих ролей вимагає особливої манери поведінки. Роль вчителя полягає в дотриманні формальних норм і правил: читання лекцій, проведення семінарів, перевірки контрольних робіт, ухваленні заліків і іспитів. Роль наставника в більшій мірі обумовлена неформальними відносинами і виявляється в прагненні допомогти студенту розібратися в життєвих обставинах. І тут викладач виступає в ролі старшого товариша, мудрого порадника і т.д.

Сукупність ролей, витікаючих з кожного статусу, що належить даній людині, називається ролевим набором.

Поняття «ролевий набір» описує всі види і все різноманіття шаблонів поведінки (ролей), закріплених за одним статусом. Кожна особа володіє лише їй властивим набором ролей. Унікальність поєднання соціальних ролей слід розглядати як один з аспектів індивідуальності особи, її духовних властивостей і якостей.

Люди різною мірою ототожнюють себе з своїми статусами і відповідними їм ролями. Іноді вони буквально зливаються з своєю роллю і автоматично переносять стереотип своєї поведінки з одного статусу на іншій. Так, жінка, що посідає посаду начальника на роботі, приходивши додому продовжує спілкуватися начальницьким тоном з чоловіком і іншими близькими. Максимальне злиття індивіда з роллю називається ролевою індентифікацієй.

Але не зі всіма ролями людина ототожнює себе однаково. Дослідження показують, що з особистозначимими ролями (пов'язаними найчастіше з головним статусом) ідентифікація також здійснюється частіше. Інші ролі є нічого незначимими для людини. Нерідко спостерігається також дистанціювання від ролі, коли людина свідомо поводиться всупереч вимогам норм і очікуванням людей. Якщо людина не грає ролі відповідно до очікувань, то він вступає в певний конфлікт з групою або суспільством. Наприклад, батьки повинні піклуватися про дітей, близький друг повинен бути небайдужим до наших проблем. Якщо батько не проявляє такої турботи, то суспільство його засуджує, якщо ми звертаємося по допомогу або співчуття до близького друга і не одержуємо їх від нього, то ми ображаємося і можемо навіть порвати з ним відносини.

Страницы: 1, 2, 3

рефераты
Новости