рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"  
Курсовая работа: Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

Курсовая работа: Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

Зміст

1 Політика "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»)

2 Цілі "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»)

3 Одна з процедур (ISO 9001:2001) – процедура „Вимірювання, аналіз і поліпшення”

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Останнім часом спостерігається зростання інтересу в області якості (продукції, товарів, послуг). Заснований він на декількох причинах: постійне зростання вимог до якості продуктів і послуг з боку клієнтів, жорстка конкуренція на ринку, вимоги підвищення прибутковості, зростання комплексності товарів і послуг. В даному випадку відбувається це як на виробництві, так і в області сервісу (надання різних видів послуг).

Чи зв'язано це з бажанням компаній досягти кращої якості? Можливо для багатьох це є боротьбою за виживання [2].

Так що ж таке якість?

Якість - це сукупність характеристик здатних задовольнити існуючі або можливі потреби клієнта, також можливість задоволення очікувань споживачів [2].

Зазвичай концепція якості пов'язана з продуктом, тобто товаром або послугами, які компанія проводить або поставляє. Проте у наш час якість розглядається в ширшому діапазоні. Ближче до Загального Управління Якістю, яка включає якість у всіх зовнішніх і внутрішніх процесах. Наприклад, залучення всіх учасників організації.

В даній курсовій роботі будемо розглядати систему управління якістю на прикладі ЗАТ КФ «Лагода». Тому, об’єктом даної роботи буде кондитерська фабрика ЗАТ «Лагода».

Дослідження даної роботи будемо проводити сходячи з трьох задач:

-  Політика "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»);

-  Цілі "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»);

-  Одна з семи процедур (ISO 9001) – процедура „Вимірювання, аналіз і поліпшення”

Також в роботі буде розроблена діаграма Ісікави по нової продукції – вафельні стаканчики, та доведено, що висока якість продукту забезпечує активне просування професіонального управління проектами у здійсненні проектів розвитку України у відкритому конкурентному середовищі. При цьому формується довіра інвесторів до фахівців України з управління проектами та стимулюються процеси ефективного розвитку у різних напрямках державного управління та виробництва на основі проектного підходу. Проектний підхід для турбулентної України, завдяки системі сертифікації професійних проектних менеджерів.


1 Політика "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»)

Політика в області якості має бути частиною загальної політики підприємства.

На цьому принципі заснована найбільш популярна зараз система так званого загального спільного управління якістю — Total Quality Management (далі — TQM) [1].

TQM є не просто підходом до організації процесів планування, забезпечення і контролю якості продукції фірми і її просування на ринку. Це швидше підхід до створення нової моделі формування якості і методології якості взагалі [2].

Проводити політику управління якістю для ЗАТ КФ «Лагода» означає, що всі функції і всі рівні, від топ менеджера до операторів, залучені в роботи за якістю. Основним принципом цієї роботи з'являється розповсюдження політики якості від топ менеджера компанії вниз до підлеглих. Так само коли йде мова про контроль якості мається на увазі не тільки контроль на специфічному рівні, але і контроль за поліпшенням на підприємстві. [TQM ]

Топ менеджер винен стежити за розповсюдженням якості зверху - вниз.

Завдання топ менеджера поширювати роботи за якістю, при цьому необхідно розглядати і відвідувати кожен відділ (підрозділ) для перевірки чи правильно зрозуміли цілі, принципи, і плани, і також перевіряти їх виконання. Таким чином, це тип аудиту якості, який виконує ТОП менеджер і який часто відповідає президентському аудиту.

Тренінг по управлінню якістю в компанії обов'язковий для кожного. У доповненні до того, що існує усередині компанії, можливі і повинні заохочуватися велика кількість зовнішніх тренінгових програм і курсів.

Так, наприклад, топ-менеджмент (вище керівництво) ЗАТ КФ «Лагода» повинно забезпечити, щоб аби політика в області якості (згідно ISO 9001:2000):

а) відповідала цілі організації;

б) містила утримувала зобов'язання по задоволенню вимог і постійного поліпшення покращання результативності системи управління якістю;

в) була основою для встановлення і перегляду цілей в області якості;

г) була поширена і зрозуміла на всіх рівнях в організації;

д) аналізувалася з погляду її постійної придатності.

А, цілі у сфері якості мають бути вимірюваними і узгодженими погодженими з із політикою в області якості.

Вище керівництво повинне із із запланованою періодичністю (наприклад, щомісячно) аналізувати систему управління якістю, що існує наявний на фабриці, для забезпечення її постійної дієвості, адекватності і результативності. Аналіз повинен охоплювати оцінку можливостей спроможностей поліпшення покращання і визначення потреби в змінах системи управління якістю, зокрема політики і цілей в області якості.

Причому, всі ланки ЗАТ КФ «Лагода» повинні постійно покращувати результативність системи управління якістю, застосовуючи політику і цілі в області якості, результати аудитів, аналіз даних, дії, що коректують і застережливі , а також аналіз з боку керівництва.

Згідно стилю керівництва на основі принципів TQM – керівники мають ключі джерела до вдосконалення фабрики. Керівництво повинне очолити, наприклад, реорганізацію діяльності компанії, і не формально, для адміністративної ваги. Воно має бути мотивоване до впровадження нової системи, вірити в цінність нової моделі, але та в теж також час знати і розуміти цілі і цінності існуючої системи. Якість повинна інтегрувати систему управління якістю відносно мети управління компанією. Свої дії слід здійснювати у вигляді організаційно-розпорядливої документації, конкретних слів і вчинків, однозначно і виразно трактувати позицію керівництва. Стиль керівництва має бути змінний від адміністративного на кооперативний, ліберальний.

Увага до клієнтів на ЗАТ КФ «Лагода» має бути основою повсякденної діяльності компанії не в помпезних гаслах, а в прагматичній, повсякденній відповідальності. Перш за все, клієнти мають бути ідентифіковані. Співробітники і насамперед керівники винні чітко знати, хто є споживачами продукції ЗАТ КФ «Лагода». Потім слід визначити потреби клієнтів і розробити систему показників, визначити ступіньзадоволеності клієнтів солодкою продукцією КФ «Лагода». Після цього необхідно розробити систему показників, яку слід покласти в основу мотивації співробітників і управління компанією в цілому , як основний індикатор успіху. Велику роль в підвищенні ефективності взаємодії з із клієнтами грає система комунікації з із ними. Це припускає передбачає , що інформаційна система компанії має бути сумісною з інформаційними системами основних клієнтів.

При цьому ЗАТ КФ «Лагода» планується планерує досягнення не тільки не лише традиційних виробничо-господарських цілей, але і таких, які до останнього часу донині вважалися за невідчутні і невимірні незмірні : рівень задоволення споживачів, позитивний діловий образ зображення компанії, престиж торгових торгівельних марок кондитерської фабрики – печиво в глазурі, вафлі листові, вафельні стаканчики скляночки і інших старих і нових торгових торгівельних марок ЗАТ КФ «Лагода».

У політиці ЗАТ КФ «Лагода» існує делегування більшої відповідальності на нижні рівні управління. При цьому не забувають, що співробітники мають бути спеціально підготовлені для ухвалення прийняття цієї нової для них відповідальності – пройти сертифікацію в галузі якості. При збільшенні відповідальності робіт рядових співробітників зростає роль зворотного зв'язку, стає основній складовій інформаційної системи управління. Природно, такий підхід не припускає передбачає відсутність регулярного менеджменту, але та залишає для вищих рівнів управління більше часу для вирішення стратегічних завдань задач . Окрім крім цього, важливу поважну роль грають соціальні і психологічні чинники фактори . Самоконтроль і контроль з боку колег працює ефективніше, ніж формальний контроль зверху.

Для того, щоб нова система робіт на ЗАТ КФ «Лагода» здійснювалася ефективно, необхідно, щоб аби вона була закріплена у відповідній системі мотивації фабрики, яка б заохочувала належну поведінку і обмежувала несумлінне їх виконання. Формальні нагороди винагороди і визнання зізнання повинні гармонувати гармоніювати з із неформальними. Таким чином, система управління якістю глибоко укоріняється (інтегрується) в загальну спільну систему управління, яка підтримується системою мотивації, а вона, у свою чергу своєю чергою , закріплюється в системі цінностей фабрики, тобто в організаційній культурі.

Одним з дієвих інструментів підвищення якості і поліпшення покращання системи управління, є з'являється визначення і використання кращого досвіду досліду інших компаній – бенчмаркинг . У аналітичному бюро маркетингового відділу ЗАТ КФ «Лагода» ця діяльність складається з визначення процесів, які передбачається припускається покращувати, моделювання власних процесів, використання кращого досвіду досліду інших компаній, а також аналізу і формулювання висновків, використання отриманих результатів.

Таким чином, політика якості (Quality policy) описує бачення і забезпечує необхідним керівництво, для того, щоб бізнес досяг даного бачення.


2 Цілі "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»)

Страницы: 1, 2, 3, 4

рефераты
Новости