рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Організація і економічна ефективність вирощування соняшнику  
Курсовая работа: Організація і економічна ефективність вирощування соняшнику
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Організація і економічна ефективність вирощування соняшнику

Курсовая работа: Організація і економічна ефективність вирощування соняшнику

Зміст

Вступ

1. Характеристика господарства

2. Розрахунково-пояснювальна частина

2.1 Суть і структура фінансового менеджменту

2.2 Механізм функціонування фінансового менеджменту

2.3 Управління фінансовими ресурсами

2.4 Управління витратами на різних рівнях менеджменту

3. Обгрунтування економічної доцільності курсової роботи

3.1 Ефективність фінансового галузевого менеджменту

4. Охорона праці

5. Охорона природи та екології

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Приложение


Вступ

Менеджмент - це не просто модний термін, який серед інших набув поширення в українській лексиці останніх років. Всебічно й вичерпно визначити це поняття досить складно. У загальному плані менеджмент означає управління в галузі економічної діяльності за ринкових умов. У США термін менеджмент почав широко вживатися з 30-х років у значенні складного синтезу науки, практики й мистецтва управління.

Суть управління якраз і полягає в активному впливі на параметри об’єкта з метою усунення небажаних відхилень від заданих режимів роботи, у підтриманні стану впорядкованості, плановості та його динамічної рівноваги з навколишнім середовищем, усунення асиметрії, за якої елементи виробництва перебувають у неврівноваженому і непропорційному стані, у наведеному порядку в їх взаємодії, забезпечені розвитку і вдосконалення системи. Причому в управлінській, як і в деяких інших видах діяльності, не все можна надолужити. Тому управління, як правило, має превентивний характер.

Управління становить одну з форм виробничих відносин і відображує причинно-наслідкові зв’язки та залежності, які виникають у процесі організації продуктивних сил і регулювання суспільного процесу. Оскільки об’єктом відносин управління є трудова діяльність людей, то управлінські відносини існують незалежно від волі та свідомості людей і подібно до природних явищ підпорядковуються об’єктивним законам і закономірностям.

Мета курсової роботи - закріплення і систематизація практичних знань щодо фінансового менеджменту в господарстві, що функціонує в ТОВ СП "Нібулон" м. Старобільськ, а також практичних умінь і навичок з самостійної роботи, з навчальною літературою та матеріалами конкретного підприємства.


1. Характеристика господарства

Підприємство ТОВ СП "Нібулон" створене в 1991 році, а Старобільська філія в 1996 році. Першепочатково підприємство створювалося для надання послуг по обробці землі сільськогосподарським підприємствам.

Філія ТОВ СП "Нібулон" знаходиться в центральній частині м. Старобільськ, за адресою: вул. Южна, буд.71а. Відстань від обласного центру м. Луганськ - 96 км. Основним пунктом реалізації сільськогосподарської продукції, являється м. Миколаїв.

Запаси добрив, зерна, паливо - мастильних матеріалів зберігаються на Старобільському елеваторі.

В ТОВ СП "Нібулон" основні фонди господарства це земля - 5699 га, в тому числі сільськогосподарських угідь - 4739 га, із них: рілля - 3912 га, пасовища - 701 га, багаторічні насадження - 71 га; на 1 працюючого в господарстві - 146 га (5699 га: 36 чоловік); а на одного члена товариства 16,96 га.

В ТОВ СП "Нібулон" є тракторна бригада з усіма службами, всього тракторів - 9 шт., із них:

МТЗ 82 - 2 шт.;

"Фаворит" - 3 шт.;

"Беларусь" - 2 шт.;

К 700 - 1 шт.;

Т 150 - 1 шт.

Зернових комбайнів - 5 шт., із них;

CESI - 3 шт.;

Дон 1500 - 2 шт.

В бригаді працює 17 чоловік, з них:

1-2 класу 8 чоловік, що становить 62%.

Середня заробітна плата механізаторів становить 561,12 грн.

Також в ТОВ СП "Нібулон" є: гараж, цех по ремонту, склад зернових, вагова, побутові приміщення.

В ТОВ СП "Нібулон" є і автомобілі - 10 шт., в тому числі:

УАЗ - 3 шт.;

САЗ - 1 шт.;

Топливозаправщик ГАЗ - 1 шт.;

ММЗ - 1 шт.;

ЗИЛ - 2 шт.;

Автопричеп ГКБ - 2 шт.

Займається тільки виробництвом рослинної продукції.

ТОВ СП "Нібулон" повністю забезпечено кадрами.

За останні 5 років господарство не знизило виробництво сільськогосподарської продукції і економічних показників.

Урожайність зернових становить за 2007 рік - 19,4 ц/га;

В тому числі:

Озима пшениця - 17,7 ц/га;

Ячмінь - 21,9 ц/га;

Всього ранніх зернових - 18,4 ц/га;

Кукурудзи на зерно - 19,2 ц/га;

Соняшник - 12,1 ц/га.

При виробництві сільськогосподарської продукції вносяться мінеральних добрив - 100 кг/га, в тому числі в діючій речовині - 36 кг/га.

В ТОВ СП "Нібулон" на одного працюючого вироблено продукції:

в 2006 році - 58300 грн.

в 2007 році - 62540 грн.

Чистий прибуток:

за 2006 рік - 848000 грн.

за 2007 рік - 911600 грн.

Рівень рентабельності:

за 2006 рік - 45%,

за 2007 рік - 53%.

Статутний фонд товариства - 1867223 гривень. Це 256 чоловік згідно Статуту товариства - загальні збори вирішують всі питання розвитку господарства, вибирають правління товариства і його голову на 4 роки.

Оперативне керівництво по виконанню рішень загальних зборів і відповідних планів розвитку виконує правління і його Голова, які підбирають, затверджують відповідних керівників виробничих підрозділів і головних спеціалістів господарства.

Господарство повністю забезпечення кадрами всіх рівнів: механізатори, працівники рослинництва, соцкультпобут, спеціалісти всіх рівнів.

Філія ТОВ СП "Нібулон" м. Старобільськ - управлінська структура організації двоступінчаста - поширена в невеликих і середніх по розмірах господарствах з обмеженою кількістю населених пунктів. Вона передбачає два рівня: керівник підприємства - керівники первинних підрозділів (бригадири, зав. ферми). Така структура економічна, забезпечує чинний, прямий і зворотній зв’язок керівника підприємства з керівниками первинних підрозділів, чіткий розподіл повноважень між ними, а також між спеціалістами.

Вихідні дані для розрахункової частини:

Площа посіву, га:

Озима пшениця - 1125;

Ячмінь - 778;

Кукурудза на зерно - 731;

Соняшник - 1178.

Запланована врожайність, ц/га:

Озима пшениця - 17,7;

Ячмінь - 21,9;

Кукурудза на зерно - 19,2;

Соняшник - 12,1.

Товарність, %:

Озима пшениця - 63;

Ячмінь - 68;

Кукурудза на зерно - 68;

Соняшник - 70.

Ціна, грн. за 1 ц:

Озима пшениця - 80;

Ячмінь - 75;

Кукурудза на зерно - 80;

Соняшник - 120.

Грошові витрати на 1 га, грн.:

Озима пшениця - 530;

Ячмінь - 598;

Кукурудза на зерно - 659;

Соняшник - 502.

Норматив витрат на реалізацію до виробничих витрат. %:

Озима пшениця - 12;

Ячмінь - 12;

Кукурудза на зерно - 12;

Соняшник - 10.


2. Розрахунково-пояснювальна частина 2.1 Суть і структура фінансового менеджменту

В умовах ринкової економіки особливого значення набуває регулювання фінансових відносин як на макро- , так і на мікрорівнях управління. Внутрішньосистемне регулювання фінансових відносин організаційних формувань щодо макрорівня є складовою механізму ринкового саморегулювання.

Функції регулювання і саморегулювання покладаються на функціональний - фінансовий - менеджмент. Він може бути вузькоспеціалізованим або інтегрованим залежно від розміру підприємств, розвитку зовнішніх джерел фінансування, організаційних форм і структур управління.

Фінансовий менеджмент - це специфічний вид діяльності, спрямований на забезпечення ефективності функціонування фінансових ресурсів агробізнесу в цілому та його організаційних формувань. З переходу фінансів від пасивного стану до активного роль фінансового менеджменту зростає.

Фінансовий менеджмент є також підсистемою менеджменту агробізнесу і водночас самостійною локальною системою, яка має свою структуру, завдання, цілі і механізми функціонування.

Структурний аспект фінансового менеджменту охоплює макро- і мікроекономічні фінансові органи управління, фінансові інститути ринкової економіки, завдання, цілі, функції і механізми фінансового регулювання (саморегулювання).

Завдання і цілі фінансового менеджменту випливають з основної функції організаційної системи та її майбутньої поведінки. Вони зводяться до: експертної оцінки проектів діяльності організаційного формування; забезпечення ефективного функціонування фінансових ресурсів; стабільного фінансового забезпечення організаційної системи; здійснення організаційним формуванням основної загальносистемної функції, яка впливає з обов’язків аграрного сектора перед суспільством; формування іміджу організації та підвищення її авторитету в ринковому споживчому та фінансовому середовищі.

Механізм функціонування фінансового менеджменту включає, з одного боку, завдання і цілі, а з другого - функції і методи їх реалізації. Серед функцій у загальній системі слід виділити: фінансове стратегічне планування, фінансове поточне і оперативне планування, фінансовий аналіз, фінансову діагностику, фінансове регулювання, фінансовий контроль і аудит, фінансовий облік, інформаційне забезпечення фінансового менеджменту агробізнесу, фінансову звітність, фінансове забезпечення ділової активності агробізнесу та організаційних формувань і т. ін.

2.2 Механізм функціонування фінансового менеджменту

Аграрний сектор економіки має свою специфіку формування механізмів функціонування фінансового менеджменту. Вона визначається особливостями сільськогосподарського виробництва, кругообороту капіталу, а також організацією простого і розширеного відтворення. Головними з цих особливостей є:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5

рефераты
Новости