рефераты рефераты
Главная страница > Контрольная работа: Процедура ліквідації боржника  
Контрольная работа: Процедура ліквідації боржника
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Контрольная работа: Процедура ліквідації боржника

Відокремленому підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, вкладний рахунок відкривається за умови подання ним таких документів:

-           клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунку, із зазначенням місцезнаходження юридичної особи, її ідентифікаційного коду, номера поточного рахунку та назви банку, у якому він відкритий, а також назви органу державної податкової служби, де юридична особа перебуває на обліку,

-           копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;

-           копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім підрозділів бюджетних установ і організацій);

-           копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

-           копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої органом, який видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Фізичній особі-підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку депозитний рахунок відкривається за умови подання нею копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця уповноваженим органом державної влади України, засвідченої нотаріально або органом, що його видав; копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Фізична особа-підприємець, яка використовує найману працю, додатково має подати копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити депозитний рахунок.

Якщо вкладний рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в цьому банку поточний рахунок, то процедура здійснюється на підставі договору банківського вкладу. Кошти на вкладний рахунок суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб'єкта господарювання. Проведення розрахункових операцій і видача коштів готівкою з вкладного рахунку суб'єкта господарювання забороняється. Нараховані проценти за депозитами суб'єктів господарювання відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту. За договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника, крім вкладів, внесених юридичною особою на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу.

Для відкриття вкладних рахунків фізичними особами встановлено особливий порядок, що передбачає процедуру відкриття рахунків та їх обслуговування згідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах.

Поточні рахунки клієнтів банків закриваються: на підставі заяви клієнта; рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи; відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію суб'єкта господарювання; у разі смерті власника рахунку - фізичної особи (за зверненням до банку спадкоємців);на інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом.

Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів.

У разі реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або її перереєстрації юридичної особи-підприємця поточний рахунок може бути закритий юридичною особою-правонаступником за умови подання нею таких документів.

а) у разі реорганізації юридичної особи: заяви про закриття поточного рахунку:

-           копії рішення органу, на який законом покладено функції щодо реорганізації юридичної особи, або рішення суду про проведення реорганізації юридичної особи - власника рахунку та визначення її правонаступника, засвідченої нотаріально;

-           картки із зразками підписів і відбитка печатки юридичної особи-правонаступника, засвідченої нотаріально;

б) у разі перереєстрації юридичної особи-підприємця: заяви про закриття поточного рахунку:

-           копії свідоцтва про державну перереєстрацію юридичної особи-підприємця, засвідченої нотаріально або органом, що здійснив перереєстрацію;

-           картки із зразками підписів і відбитка печатки юридичної особи-правонаступника, засвідченої нотаріально.

У разі ліквідації юридичної особи для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок такої юридичної особи, визначений ліквідатором. Для цього до банку подаються: рішення суду про ліквідацію юридичної особи; картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора і відбитка печатки юридичної особи, що ліквідується. Інші рахунки, виявлені під час проведення ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором.

Закриття поточного рахунку за бажанням клієнта здійснюється на підставі його заяви про закриття рахунку За наявності коштів на рахунку банк здійснює завершальні операції за рахунком, а датою закриття рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день. Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком цієї заяви. У день закриття рахунку банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку. Вкладні рахунки клієнтів у разі залучення строкових вкладів закриваються після закінчення строку дії договору банківського вкладу та повернення коштів вкладнику. У разі залучення вкладу на умовах його видачі на першу вимогу вкладний рахунок закривається після повернення коштів вкладнику.

Для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника - фізичної особи вкладник зобов'язаний повідомити про це банк шляхом подання відповідної заяви. У заяві, яка складається за довільною формою, вкладник має зазначити номер і дату укладання договору банківського вкладу, суму вкладу або його частину, а також зазначити дату, коли банк зобов'язаний повернути кошти вкладнику. Таку заяву вкладник - фізична особа подає до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання коштів, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою банку про отримання повертається вкладнику - фізичній особі.

У разі закриття поточного або вкладного рахунку суб'єкта господарювання банк протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунку (включаючи день закриття рахунку) повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби. Повідомлення про закриття рахунку надсилається електронною поштою Національного банку з використанням засобів захисту інформації Національного банку. Отримання органом державної податкової служби такого повідомлення підтверджується файлом-квитанцією, що надсилається цим органом до банку. Файл-квитанція на паперовому носії зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку. Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в банку і зберігається ним протягом п'яти років після закриття рахунку [4].

3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ САНКЦІЙ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМ ПРАВОМ

Керуючись нормами господарського кодексу України, зокрема розділом 5, слід зазначити, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених в законодавчому порядку. Господарсько-правові санкції у своїй сукупності є економічно-юридичними, тобто за змістом господарсько-правова відповідальність спричиняє економічні наслідки і в той же час уособлюється у формі юридичної відповідальності [6].

Застосування господарських санкцій здійснюється з метою гарантії захисту прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання [1]. При цьому господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими:

-           потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі а передбачена законом відповідальність виробника за недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;

-           сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язання, а також відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання прийнятих зобов'язань у натурі;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости