рефераты рефераты
Главная страница > Контрольная работа: Процедура ліквідації боржника  
Контрольная работа: Процедура ліквідації боржника
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Контрольная работа: Процедура ліквідації боржника

Законодавчо встановлено особливості відкриття поточних рахунків. З метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів без утворення юридичної особи, у банку відкривається один поточний рахунок. Уповноважена учасниками договору особа подає до банку такі документи:

-           заяву про відкриття поточного рахунку, що підписана уповноваженою учасниками договору особою;

-           копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;

-           рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;

-           картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально;

-           копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби засвідчену належним чином.

Відмітка банку про відкриття рахунку робиться на титульній сторінці першого примірника договору.

Під час відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду господарського товариства подається:

-           заява, копія засновницького договору, рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком;

-           картка із зразками підписів і відбитка печатки належним чином оформлені. Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками для формування статутного фонду господарського товариства до його державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів щодо державної реєстрації господарського товариства в установленому порядку. У разі відмови в державній реєстрації господарського товариства або в інших випадках, передбачених законодавством України, на підставі листа із зазначенням причини закриття рахунку, підписаного уповноваженою засновниками особою, кошти повертаються засновникам, а рахунок закривається.

Передбачено також перелік документів для відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного банку, зокрема заяви, копії засновницького договору, картки зі зразками підписів і відбитком печатки, належним чином оформлених. Рахунок використовується для акумулювання коштів засновників новостворюваного банку з метою формування статутного капіталу банку до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку або територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку. Після перерахування коштів на накопичувальний рахунок цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана особою, уповноваженою укладати договори та діяти від імені засновників банку.

За поточними рахунками, що відкриваються банками суб'єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, та для зарахування, використання і погашення кредитів в іноземній валюті. При цьому перелік операцій за поточними рахунками чітко регламентований в законодавчому порядку згідно інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах

При відкритті поточного рахунку фізичною особою остання пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків. Після чого уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів. Фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів. Далі між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

Поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками - батьками або опікунами у порядку визначеному чинним законодавством.

Відкриття поточного рахунку фізичною особою на користь третьої особи передбачає пред'явлення до банку паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу, після чого проходить ідентифікація фізичної особи та безпосереднє відкриття рахунку з укладенням договору банківського рахунку.

Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку у порядку, передбаченому для відкриття рахунку фізичною особою. А для здійснення деяких видів виплат на користь фізичних осіб (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо) юридичні особи можуть відкривати поточні рахунки фізичним особам, уклавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб. Відкриття рахунків зазвичай передбачає пред'явлення особою, від імені якої відкривається рахунок документів, що засвідчують її ім'я, документів для ідентифікації особи, заяви про відкриття поточних рахунків та вказанням даних про фізичних осіб. На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію юридичної особи. Між банком і юридичною особою укладається договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб. Видаткові операції за цими рахунками здійснюються після звернення фізичних осіб до банку, пред'явлення ними документів, які дають змогу банку ідентифікувати цих клієнтів, укладення договору банківського рахунку та у разі потреби - заповнення картки із зразками підписів. Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів.

Банки відкривають клієнтам карткові рахунки на умовах договору в порядку, установленому для відкриття поточних рахунків з врахуванням особливостей. Для відкриття карткових рахунків клієнти подають документи, які передбачені для відкриття поточних рахунків, крім картки із зразками підписів, що подається, коли використання зразка підпису вимагається правилами платіжної системи. Якщо картка із зразками підписів не оформляється, то в разі потреби операції здійснюються за умови пред'явлення клієнтом паспорта або документа, що його замінює. У цьому разі як зразок підпису використовується підпис клієнта, зазначений у договорі. Якщо клієнт уже має в банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття такому клієнту карткового рахунку здійснюється шляхом укладання договору на підставі заяви про відкриття поточного рахунку. Коли використання зразка підпису вимагається правилами платіжної системи або є потреба надання права розпорядження картковим рахунком іншим особам, то клієнту потрібно подати нову картку із зразками підписів. Операції за картковими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

Відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в наступному порядку: особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний рахунок, має пред'явити паспорт або документ, що його замінює і документ, що підтверджує її повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків; подати документи за відповідним переліком; на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію суб'єкта господарювання та осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним рахунком; між банком і суб'єктом господарювання укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

Якщо юридична особа не має рахунків у цьому банку, то банк відкриває вкладний рахунок за умови подання нею таких документів:

-           копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

-           копії належним чином зареєстрованого установчого документа, засвідченої органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Юридична особа, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково до цих документів подає копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою, що засвідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з депозитного рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости